Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-02

RK-04-2007-02.doc  RK-04-2007-02pr1.tif  RK-04-2007-02pr2.tif  RK-04-2007-02pr3.tif  RK-04-2007-02pr4.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-04-2007-02
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření podpora Krajského sportovního centra mládeže v plavání
Zpracoval P. Panovec
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina obdržel žádost Jihlavského plaveckého klubu AXIS na finanční podporu projektu Krajského sportovního centra mládeže v plavání. Žádost je uvedena v materiálu RK-04-2007-02, př. 1.
Předložený projekt (viz materiál RK-04-200702, př. 2) má podporu Krajské sportovní soutěžní komise plavání (nejvyšší plavecký krajský orgán) a souhlasné vyjádření zástupců jednotlivých plaveckých klubů z celého kraje (viz materiál RK-04-2007-02, př. 3).
Krajské sportovní centrum mládeže v plavání bude pečovat o talentované chlapce a dívky z celého kraje ve dvou stupních rozdělených podle věku. Celkový finanční požadavek na dotaci od kraje Vysočina je 200.000,- Kč. Jihlavský plavecký klub AXIS by se na činnosti Krajského sportovního centra mládeže v plavání v roce 2007, podle předloženého projektu, podílel částkou 550.000,- Kč.
Návrh řešení Schválený rozpočet kraje Vysočina počítá s možností podpory sportovních center mládeže (viz "další možné požadavky OŠMS v roce 2007"). Radě kraje se proto navrhuje v rámci rozpočtového opatření přesunout prostředky ve výši 200.000,--Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje do kapitoly Školství a rozhodnout o poskytnutí dotace Jihlavskému plaveckému klubu AXIS na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání. Při poskytnutí této dotace bude postupováno dle pravidla de minimis. Smlouva o poskytnutí dotace (viz materiál RK-04-200-02, př. 4).
StanoviskaStanovisko Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina:
Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina usnesením 02/01/2007/Ksvč doporučuje radě kraje schválit návrh na provedení rozpočtového opatření podpora Krajského sportovního centra mládeže v plavání dle předloženého materiálu ve výši 200 tis. Kč.
Ekonomický odbor :
Ekonomický odbor nemá k rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 30 000 000 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ( Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, Evžena Rošického 6, Jihlava, IČ 63438216 ve výši 200 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajů kapitoly Školství, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 200 000 Kč s určením pro Jihlavský plavecký klub AXIS, Evžena Rošického 6, Jihlava, IČ 63438216 za účelem podpory péče o plavecké talenty (chlapce a dívky) z celého kraje při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ( § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené) o tuto částku 200 000 Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín únor 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz