Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 40/2017 - 19.12.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Veřejná zakázka Užívání a podpora licencí SW ESRI pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let
03FOND VYSOČINY: žádost o prodloužení realizace projektu
04Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - projekt Kraje pro bezpečný internet 2017
05Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 - infrastruktura
06Nadlimitní veřejná zakázka Doplnění ICT konektivity vybraných středních škol na území Kraje Vysočina - rozhodnutí o výběru dodavatelů
07Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
08Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
09Věcné dary a investiční dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
10Výpůjčka zařízení PostMate pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
11Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
12Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
13Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
14Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
15Návrh aktualizace odpisových plánů k 31. 12. 2017 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
16Návrh na schválení projektových záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace - zvýšení bezpečnosti datového provozu
17ERP systém - informace o dalším rozvoji a činnosti jeho koordinátorů
18Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění pracovníků vykonávajících nelékařské zdravotnické povolání v Kraji Vysočina (stipendijní program NLZP) - motivační opatření
19Změna závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
20Změna investičního plánu včetně rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - dotace pro účely zkvalitnění ICT prostředků v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
21Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za II. pololetí 2017
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2017
23Odměny za splnění osobních cílů pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
24Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
25Jmenování zástupce Kraje Vysočina jako stálého hosta Regionální dislokační komise Hradec Králové
26Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru (česko-ukrajinské slovníky)
27Plán činnosti Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina na rok 2018
28Stáže v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Dohody o praktické stáži
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
30Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
31Souhlas s uzavřením dodatků a dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
32Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje
33Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
34Informace o vyúčtování ukončených projektů administrovaných Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci v roce 2017
35Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
36Schválení Transformačního plánu Domova ve Zboží, příspěvkové organizace a aktualizace Transformačního plánu Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, podání projektových žádostí Transformace Domova Kamélie Křižanov III. a IV. do 77. výzvy IROP
37Návrh na rozdělení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby včetně úpravy závazného ukazatele
38Návrh na úpravu odpisového plánu u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2017
39Návrh na odepsání pohledávky
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na projekt Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj
41Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky Oblastní charity Havlíčkův Brod - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
42Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
43Financování vlastního podílu na realizaci projektů podpořených z Operačního programu zaměstnanost u příspěvkových organizací z odvětví sociální péče
44Změna hodnot Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění na rok 2017 uplatněných pro výpočet vyrovnávací platby na sociální služby
45Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.
46Návrh na poskytnutí dotace na provoz Rodinného centra Srdíčko pro rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
47Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M4 -přijetí účelové investiční dotace na realizaci akce Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba
49Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Dubenky
50Uzavření smlouvy o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
51Rozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina
52Majetkoprávní příprava, návrh vypořádání pozemků a staveb po dokončení stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
53Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
54Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Černá, Milíkov a obci Černá
55Majetkoprávní příprava pro akci II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje
56Darování pozemku v k. ú. a obci Hamry nad Sázavou
57Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
58Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
59Záměr darování části pozemku v k. ú. Horní Dubenky
60Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní na pozemek v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč pro realizaci projektu II/353 Nové Veselí - obchvat
61Darování pozemku v k. ú. a obci Třešť
62Zavedení a realizace dynamického nákupního systému (DNS) Dynamický nákupní systém na zajištění činností koordinátora BOZP pro pozemní stavby
63Veřejná zakázka na stavební práce Vzdělávacího a výcvikového středisko ZZS KV
64Majetkoprávní příprava akce II/360 Oslavička - Rudíkov - směna pozemků
65Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bransouze - návrh na změnu usnesení č. 0041/01/2013/ZK
66Darování části bývalých silnic II/411 a III/4118 včetně zastavěných pozemků - k. ú. Moravské Budějovice a k.ú. Lažínky
67Darování pozemku v k.ú. Nové Město na Moravě a v k. ú. Pohledec
68Darování pozemků v k. ú. a k. ú. Moravec
69Záměr darování hmotných nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz
70Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Úspory energií - SŠ PTA Jihlava podaný do 19. výzvy OPŽP
71Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Úspory energií - SŠ PTA Jihlava
72Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21
73Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Connecting Regions AT-CZ
74Projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II - podání 3. žádosti o platbu
75FOND VYSOČINY - úprava čísla účtu příjemce
76Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Z teorie do praxe - rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina
77FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
78Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
79Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
80Koncept Smart regionu Vysočina
81Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem Pasportizace budov v majetku Kraje Vysočina
82Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem Revitalizace parku Nové Syrovice a Revitalizace parku Velké Meziříčí
83Návrh plánu činnosti Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina na rok 2018
84Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043
85Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD
86Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043
87Žádost o podporu projektu II/360 Třebíč - Střítež
88Udržitelnost projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice
89Ukončení projektů dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
90Stařečská spojka
91Smlouva nájemní - parkování v objektu Věžní
92Upuštění od vymáhání pohledávek
93Návrh plánu činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2018
94Dar pro příspěvkovou organizaci
95Dar pro příspěvkovou organizaci
96Dar pro příspěvkovou organizaci
97Dar pro příspěvkovou organizaci
98Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2018
99Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
100Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé
101Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362
102Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou
103Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
104Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
105Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2017
106Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
107Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - vratka nevyčerpaných finančních prostředků z účelové dotace MŠMT
108Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017 a na rok 2018
109Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky Dodávka nářadí 2 etapa - Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
110Projekty Postav si svoje auto , Postav si svůj traktor a navazující projekt Postav si svůj náklaďák
111Projektové záměry a smlouvy o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace a Střední průmyslová škola Třebíč
112Projektový záměr a partnerská smlouva - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám
113Projektový záměr příspěvkové organizace - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
114Projektové záměry příspěvkové organizace - Školní statek, Humpolec
115Projektový záměr příspěvkové organizace - Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
116Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2018
117Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (Třešť - ul. Revoluční), PD
38upr1Návrh na úpravu odpisového plánu u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2017
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz