Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 40/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 40/2017, které se konalo dne 19. 12. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 39/2017
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 19. 12. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Hyliše.
Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
117. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/406 Dvorce Telč, 1. stavba (Třešť ul. Revoluční), PD“
Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 39/2017
 2. Veřejná zakázka Užívání a podpora licencí SW ESRI pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let
 3. FOND VYSOČINY: žádost o prodloužení realizace projektu
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - projekt Kraje pro bezpečný internet 2017
 5. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 - infrastruktura
 6. Nadlimitní veřejná zakázka Doplnění ICT konektivity vybraných středních škol na území Kraje Vysočina - rozhodnutí o výběru dodavatelů
 7. Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
 8. Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 9. Věcné dary a investiční dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 10. Výpůjčka zařízení PostMate pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 11. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 12. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 13. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 14. Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 15. Návrh aktualizace odpisových plánů k 31. 12. 2017 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
 16. Návrh na schválení projektových záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace - zvýšení bezpečnosti datového provozu
 17. ERP systém - informace o dalším rozvoji a činnosti jeho koordinátorů
 18. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění pracovníků vykonávajících nelékařské zdravotnické povolání v Kraji Vysočina (stipendijní program NLZP) - motivační opatření
 19. Změna závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 20. Změna investičního plánu včetně rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - dotace pro účely zkvalitnění ICT prostředků v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za II. pololetí 2017
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2017
 23. Odměny za splnění osobních cílů pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
 24. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
 25. Jmenování zástupce Kraje Vysočina jako stálého hosta Regionální dislokační komise Hradec Králové
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru (česko-ukrajinské slovníky)
 27. Plán činnosti Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina na rok 2018
 28. Stáže v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Dohody o praktické stáži
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
 30. Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
 31. Souhlas s uzavřením dodatků a dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje
 33. Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
 34. Informace o vyúčtování ukončených projektů administrovaných Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci v roce 2017
 35. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
 36. Schválení Transformačního plánu Domova ve Zboží, příspěvkové organizace a aktualizace Transformačního plánu Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, podání projektových žádostí Transformace Domova Kamélie Křižanov III. a IV. do 77. výzvy IROP
 37. Návrh na rozdělení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby včetně úpravy závazného ukazatele
 38. Návrh na úpravu odpisového plánu u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2017
 39. Návrh na odepsání pohledávky
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na projekt Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj
 41. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky Oblastní charity Havlíčkův Brod - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 42. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 43. Financování vlastního podílu na realizaci projektů podpořených z Operačního programu zaměstnanost u příspěvkových organizací z odvětví sociální péče
 44. Změna hodnot Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění na rok 2017 uplatněných pro výpočet vyrovnávací platby na sociální služby
 45. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.
 46. Návrh na poskytnutí dotace na provoz Rodinného centra Srdíčko pro rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 47. Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M4 -přijetí účelové investiční dotace na realizaci akce Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba
 49. Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Dubenky
 50. Uzavření smlouvy o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
 51. Rozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina
 52. Majetkoprávní příprava, návrh vypořádání pozemků a staveb po dokončení stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
 53. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 54. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Černá, Milíkov a obci Černá
 55. Majetkoprávní příprava pro akci II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje
 56. Darování pozemku v k. ú. a obci Hamry nad Sázavou
 57. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 58. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 59. Záměr darování části pozemku v k. ú. Horní Dubenky
 60. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní na pozemek v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč pro realizaci projektu II/353 Nové Veselí - obchvat
 61. Darování pozemku v k. ú. a obci Třešť
 62. Zavedení a realizace dynamického nákupního systému (DNS) Dynamický nákupní systém na zajištění činností koordinátora BOZP pro pozemní stavby
 63. Veřejná zakázka na stavební práce Vzdělávacího a výcvikového středisko ZZS KV
 64. Majetkoprávní příprava akce II/360 Oslavička - Rudíkov - směna pozemků
 65. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bransouze - návrh na změnu usnesení č. 0041/01/2013/ZK
 66. Darování části bývalých silnic II/411 a III/4118 včetně zastavěných pozemků - k. ú. Moravské Budějovice a k.ú. Lažínky
 67. Darování pozemku v k.ú. Nové Město na Moravě a v k. ú. Pohledec
 68. Darování pozemků v k. ú. a k. ú. Moravec
 69. Záměr darování hmotných nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz
 70. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Úspory energií - SŠ PTA Jihlava podaný do 19. výzvy OPŽP
 71. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Úspory energií - SŠ PTA Jihlava
 72. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21
 73. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Connecting Regions AT-CZ
 74. Projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II - podání 3. žádosti o platbu
 75. FOND VYSOČINY - úprava čísla účtu příjemce
 76. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Z teorie do praxe - rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina
 77. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 78. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 79. Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 80. Koncept Smart regionu Vysočina
 81. Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem Pasportizace budov v majetku Kraje Vysočina
 82. Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem Revitalizace parku Nové Syrovice a Revitalizace parku Velké Meziříčí
 83. Návrh plánu činnosti Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina na rok 2018
 84. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043
 85. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD
 86. Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043
 87. Žádost o podporu projektu II/360 Třebíč - Střítež
 88. Udržitelnost projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice
 89. Ukončení projektů dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
 90. Stařečská spojka
 91. Smlouva nájemní - parkování v objektu Věžní
 92. Upuštění od vymáhání pohledávek
 93. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé
 94. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362
 95. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou
 96. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
 97. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
 98. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2017
 99. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 100. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - vratka nevyčerpaných finančních prostředků z účelové dotace MŠMT
 101. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017 a na rok 2018
 102. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky Dodávka nářadí 2 etapa - Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
 103. Návrh plánu činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2018
 104. Dar pro příspěvkovou organizaci
 105. Dar pro příspěvkovou organizaci
 106. Dar pro příspěvkovou organizaci
 107. Dar pro příspěvkovou organizaci
 108. Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2018
 109. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
 110. Projekty Postav si svoje auto, Postav si svůj traktor a navazující projekt Postav si svůj náklaďák
 111. Projektové záměry a smlouvy o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace a Střední průmyslová škola Třebíč
 112. Projektový záměr a partnerská smlouva - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám
 113. Projektový záměr příspěvkové organizace - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
 114. Projektové záměry příspěvkové organizace - Školní statek, Humpolec
 115. Projektový záměr příspěvkové organizace - Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
 116. Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2018
 117. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/406 Dvorce Telč, 1. stavba (Třešť ul. Revoluční), PD“
 118. Rozprava členů rady

Usnesení 2271/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 19. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 39/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Veřejná zakázka Užívání a podpora licencí SW ESRI pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let
M. Procházka, vedoucí oddělení správy sítě a L. Jůzl, vedoucí oddělení správy GIS, seznámili radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2272/40/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: OI
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-02.doc, RK-40-2017-02, př. 1, RK-40-2017-02, př. 2, RK-40-2017-02, př. 3

03. FOND VYSOČINY: žádost o prodloužení realizace projektu
M. Procházka, vedoucí oddělení správy sítě a L. Jůzl, vedoucí oddělení správy GIS, informovali radu kraje o návrhu dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2273/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01977.0081 dle materiálu RK-40-2017-03, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-03.doc, RK-40-2017-03, př. 1, RK-40-2017-03, př. 2, RK-40-2017-03, př. 3

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - projekt Kraje pro bezpečný internet 2017
M. Procházka, vedoucí oddělení správy sítě a L. Jůzl, vedoucí oddělení správy GIS, předložili radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2274/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajů (kapitola Informatika, § 3636 - Územní rozvoj) rozpočtu kraje na rok 2017 o finanční prostředky od sedmi krajů v celkové výši 350 000 Kč na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet 2017.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-04.doc

05. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 - infrastruktura
M. Procházka, vedoucí oddělení správy sítě a L. Jůzl, vedoucí oddělení správy GIS, seznámili radu kraje s návrhem zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2275/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 - infrastruktura v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-40-2017-05, př. 1, RK-40-2017-05, př. 2, RK-40-2017-05, př. 3, RK-40-2017-05, př. 4, RK-40-2017-05, př. 5, RK-40-2017-05, př. 6, RK-40-2017-05, př. 7;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 - infrastruktura komisi ve složení dle materiálu RK-40-2017-05, př. 8;
ukládá
Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 - infrastruktura dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a v termínech stanovených zákonem.
odpovědnost: OI, Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
termín: 31. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-05.doc, RK-40-2017-05, př. 1, RK-40-2017-05, př. 2, RK-40-2017-05, př. 3, RK-40-2017-05, př. 4, RK-40-2017-05, př. 5, RK-40-2017-05, př. 6, RK-40-2017-05, př. 7, RK-40-2017-05, př. 8, RK-40-2017-05, př. 9

06. Nadlimitní veřejná zakázka Doplnění ICT konektivity vybraných středních škol na území Kraje Vysočina - rozhodnutí o výběru dodavatelů
M. Procházka, vedoucí oddělení správy sítě a L. Jůzl, vedoucí oddělení správy GIS, seznámili radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2276/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídky dle materiálu RK-40-2017-06, př. 1upr1, jako nejvhodnější nabídky pro nadlimitní veřejnou zakázku Doplnění ICT konektivity vybraných středních škol na území Kraje Vysočina;
ukládá
Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smluv k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: OI, Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-06.doc, RK-40-2017-06, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 07 - 11 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

07. Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2277/40/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-40-2017-07, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
termín: 29. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-07.doc, RK-40-2017-07, př. 1

08. Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2278/40/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-40-2017-08, př. 1, RK-40-2017-08, př. 2 a RK-40-2017-08, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 29. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-08.doc, RK-40-2017-08, př. 1, RK-40-2017-08, př. 2, RK-40-2017-08, př. 3

09. Věcné dary a investiční dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2279/40/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí věcných darů a smlouvy o poskytnutí investiční dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-40-2017-09, př. 1, RK-40-2017-09, př. 2, RK-40-2017-09, př. 3 a RK-40-2017-09, př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 29. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-09.doc, RK-40-2017-09, př. 1, RK-40-2017-09, př. 2, RK-40-2017-09, př. 3, RK-40-2017-09, př. 4, RK-40-2017-09, př. 5

10. Výpůjčka zařízení PostMate pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2280/40/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-10.doc, RK-40-2017-10, př. 1

11. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2281/40/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-11.doc, RK-40-2017-11, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 12 - 13 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

12. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Usnesení 2282/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-40-2017-12, př. 1, do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-40-2017-12, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-12.doc, RK-40-2017-12, př. 1

13. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Usnesení 2283/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-40-2017-13, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, způsobem uvedeným v materiálu RK-40-2017-13, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-13.doc, RK-40-2017-13, př. 1

14. Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu realizace investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2284/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-40-2017-14, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-14.doc, RK-40-2017-14, př. 1

15. Návrh aktualizace odpisových plánů k 31. 12. 2017 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženou aktualizací odpisových plánů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina k 31. 12. 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2285/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
aktualizaci odpisových plánů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina k 31. 12. 2017 dle materiálu RK-40-2017-15, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelky/ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-15.doc, RK-40-2017-15, př. 1

16. Návrh na schválení projektových záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace - zvýšení bezpečnosti datového provozu
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrhy projektových záměrů Nemocnice Jihlava a Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2286/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zařazení akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, jejichž cílem je zvýšení bezpečnosti datového provozu dle materiálů RK-40-2017-16, př. 1 a RK-40-2017-16, př. 2;
 • zařazení projektu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, po schválení odborem informatiky a podpisu hejtmana dle stanoviska odboru informatiky.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, ředitelka Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
termín: 19. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-16.doc, RK-40-2017-16, př. 1, RK-40-2017-16, př. 2

17. ERP systém - informace o dalším rozvoji a činnosti jeho koordinátorů
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o činnosti pracovní skupiny koordinátorů jednotného ekonomického systému. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2287/40/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o rozvoji ERP systému a činnosti skupiny pověřené jeho koordinací dle materiálu RK-40-2017-17, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 19. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-17.doc, RK-40-2017-17, př. 1

18. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění pracovníků vykonávajících nelékařské zdravotnické povolání v Kraji Vysočina (stipendijní program NLZP) - motivační opatření
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení výše uvedená Pravidla Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2288/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění pracovníků vykonávajících nelékařské zdravotnické povolání v Kraji Vysočina (stipendijní program NLZP) dle materiálu RK-40-2017-18, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 1. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-18.doc, RK-40-2017-18, př. 1

19. Změna závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem změny závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Nemocnice Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2289/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
závazný ukazatel Limit prostředků na platy na rok 2017 u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, ve výši 371 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-19.doc, RK-40-2017-19, př. 1

20. Změna investičního plánu včetně rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - dotace pro účely zkvalitnění ICT prostředků v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2290/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00502) o částku 5 000 000 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy (ÚZ 00502) o částku 5 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 041 300 Kč
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 376 800 Kč
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 883 400 Kč
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 663 000 Kč
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 035 500 Kč
za účelem krytí investičních způsobilých výdajů projektu Standard ICT 2017;
 • změnu investičních plánů u nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v souvislosti s realizací projektu Standard ICT 2017;
ukládá
ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina postupovat při realizaci projektu Standard ICT 2018.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 7. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-20.doc, RK-40-2017-20, př. 1, RK-40-2017-20, př. 2, RK-40-2017-20, př. 3

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za II. pololetí 2017
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí určené na likvidaci nepoužitelných léčiv za II. pololetí roku 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2291/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 209 186,- Kč určenou na likvidaci nepoužitelných léčiv za II. pololetí roku 2017.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-21.doc

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2017
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem přijetí účelové dotace určené na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2292/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 498 879,90 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2017.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-22.doc

23. Odměny za splnění osobních cílů pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, požádala radu kraje o stanovení odměn ředitelkám a ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2293/40/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-40-2017-23, př. 7.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelky/ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-23.doc, RK-40-2017-23, př. 1, RK-40-2017-23, př. 2, RK-40-2017-23, př. 3, RK-40-2017-23, př. 4, RK-40-2017-23, př. 5, RK-40-2017-23, př. 6, RK-40-2017-23, př. 7, RK-40-2017-23, př. 8

24. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2294/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu Rezidenční místa v celkové výši 7 227 280,50 Kč (ÚZ 35015 ve výši 5 485 803 Kč a ÚZ 35019 ve výši 1 741 477,50 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 1 658 323 Kč
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 652 360 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 1 367 657,50 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 1 723 672,50 Kč
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 825 267,50 Kč
určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-40-2017-24, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-24.doc, RK-40-2017-24, př. 1, RK-40-2017-24, př. 2

25. Jmenování zástupce Kraje Vysočina jako stálého hosta Regionální dislokační komise Hradec Králové
J. Běhounek předložil radě kraje na vědomí jmenování zástupce Kraje Vysočina jako stálého hosta na zasedáních Regionální dislokační komise Hradec Králové. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2295/40/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
jmenování Ing. Bc. Martina Hyského zástupcem Kraje Vysočina jako stálého hosta na zasedáních Regionální dislokační komise Hradec Králové s účinností od 1. 1. 2018 dle materiálu RK-40-2017-25, př. 2.
odpovědnost: hejtman kraje
termín: 19. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-25.doc, RK-40-2017-25, př. 1, RK-40-2017-25, př. 2, RK-40-2017-25, př. 3

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru (česko-ukrajinské slovníky)
J. Běhounek seznámil radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí věcného daru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2296/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce ve výši 27 200 Kč dle materiálu RK-40-2017-26, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-26.doc, RK-40-2017-26, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 27, 116 v bloku.
K předkládaným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

27. Plán činnosti Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina na rok 2018
Usnesení 2297/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-40-2017-27, př. 1.
odpovědnost: předseda Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-27.doc, RK-40-2017-27, př. 1

116. Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2018
Usnesení 2298/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-40-2017-116, př. 1.
odpovědnost: předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-116.doc, RK-40-2017-116, př. 1

28. Stáže v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Dohody o praktické stáži
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem uzavření Dohod o praktické stáži. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2299/40/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-28.doc, RK-40-2017-28, př. 1, RK-40-2017-28, př. 2, RK-40-2017-28, př. 3, RK-40-2017-28, př. 4, RK-40-2017-28, př. 5

J. Běhounek navrhl projednání bodů 29 - 31 v bloku.
K předkládaným bodům odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Usnesení 2300/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 34024) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 114 000 Kč určenou pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na výkup díla Eduarda Ovčáčka: soubor 4 ks strukturálních grafik z období 1968-71 a 17 ks raných serigrafií z roku 1968 z cyklu Čísla z důvodu zrušení rozhodnutí ze strany Ministerstva kultury č. j. MK 72523/2017 OM;
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě o částku 114 000 Kč určenou na výkup díla Eduarda Ovčáčka: soubor 4 ks strukturálních grafik z období 1968-71 a 17 ks raných serigrafií z roku 1968 z cyklu Čísla;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 34024) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 72 450 Kč určenou pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na výkup díla Eduarda Ovčáčka: soubor 4 ks strukturálních grafik z období 1967-71 a 17 ks raných serigrafií z roku 1968 z cyklu Čísla dle rozhodnutí Ministerstva kultury č. j. MK 76216/2017 OM;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě o částku 72 450 Kč určenou na výkup díla Eduarda Ovčáčka: soubor 4 ks strukturálních grafik z období 1967-71 a 17 ks raných serigrafií z roku 1968 z cyklu Čísla.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-29.doc

30. Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Usnesení 2301/40/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-40-2017-30, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 12. 2019.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-30.doc, RK-40-2017-30, př. 1, RK-40-2017-30, př. 2, RK-40-2017-30, př. 3

31. Souhlas s uzavřením dodatků a dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
Usnesení 2302/40/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatků dle materiálů RK-40-2017-31, př. 1, RK-40-2017-31, př. 3 a RK-40-2017-31, př. 5 a s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-40-2017-31, př. 7.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-31.doc, RK-40-2017-31, př. 1, RK-40-2017-31, př. 2, RK-40-2017-31, př. 3, RK-40-2017-31, př. 4, RK-40-2017-31, př. 5, RK-40-2017-31, př. 6, RK-40-2017-31, př. 7, RK-40-2017-31, př. 8

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2303/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření dle materiálu RK-40-2017-32, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-32.doc, RK-40-2017-32, př. 1

33. Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení převod finančních prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2304/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
převod částky 230 000 tis. Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a rozpočtové opatření související s tímto převodem.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-33.doc

34. Informace o vyúčtování ukončených projektů administrovaných Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, v roce 2017
J. Běhounek informoval radu kraje o vyúčtování ukončených projektů administrovaných Projektovou kanceláří Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2305/40/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávy o provedených službách projektů realizovaných Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci dle materiálů RK-40-2017-34, př. 1, RK-40-2017-34, př. 2, RK-40-2017-34, př. 3, RK-40-2017-34, př. 4, RK-40-2017-34, př. 5.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-34.doc, RK-40-2017-34, př. 1, RK-40-2017-34, př. 2, RK-40-2017-34, př. 3, RK-40-2017-34, př. 4, RK-40-2017-34, př. 5

35. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2306/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 545 996 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-35.doc

36. Schválení Transformačního plánu Domova ve Zboží, příspěvkové organizace a aktualizace Transformačního plánu Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, podání projektových žádostí Transformace Domova Kamélie Křižanov III. a IV. do 77. výzvy IROP
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, seznámili radu kraje s návrhem schválení Transformačních plánů výše uvedených příspěvkových organizací kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2307/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • aktualizaci Transformačního plánu Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-40-2017-36, př. 1;
 • Transformační plán Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-40-2017-36, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí podání projektových žádostí s názvem Transformace Domova Kamélie Křižanov III. a Transformace Domova Kamélie Křižanov IV., dle materiálů RK-40-2017-36, př. 3 a RK-40-2017-36, př. 4, a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 77.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-36.doc, RK-40-2017-36, př. 1, RK-40-2017-36, př. 2, RK-40-2017-36, př. 3, RK-40-2017-36, př. 4, RK-40-2017-36, př. 5

37. Návrh na rozdělení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby včetně úpravy závazného ukazatele
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje ke schválení rozdělení Příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 za odvětví sociální péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2308/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozdělení Příspěvku na provoz (UZ 00000, UZ 00055) u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby a na příspěvek na provoz, který není určen na základní činnosti sociální služby dle materiálu RK-40-2017-37, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Domova ve Věži, příspěvkové organizace o 110 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-37.doc, RK-40-2017-37, př. 1

38. Návrh na úpravu odpisového plánu u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2017
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, informovali radu kraje o úpravě přílohy č. 1 předloženého materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení dle upraveného materiálu.
Usnesení 2309/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
aktualizovaný odpisový plán u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace a Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, pro rok 2017 dle materiálu RK-40-2017-38, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, ředitelka Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, ředitel Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-38.doc, RK-40-2017-38, př. 1

39. Návrh na odepsání pohledávky
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, seznámili radu kraje s návrhem odpisu pohledávek u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2310/40/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s odepsáním pohledávek ve výši 142 071,10 Kč a 32 914 Kč u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-39.doc, RK-40-2017-39, př. 1, RK-40-2017-39, př. 2

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na projekt Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje návrh přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, určené pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2311/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 404 597,07 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 362 007,91 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 42 589,16 Kč) určenou pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 404 597,07 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, na financování projektu Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj.
odpovědnost: OSV, EO, ředitelka Domova Háj, p. o.
termín: 20. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-40.doc, RK-40-2017-40, př. 1

41. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky Oblastní charity Havlíčkův Brod - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, informovali radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2312/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace Oblastní charitě Havlíčkův Brod v celkové výši 60 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu RK-40-2017-41, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle materiálu RK-40-2017-41, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-41.doc, RK-40-2017-41, př. 1, RK-40-2017-41, př. 2, RK-40-2017-41, př. 3

42. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2313/40/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-40-2017-42, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 3. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-42.doc, RK-40-2017-42, př. 1

43. Financování vlastního podílu na realizaci projektů podpořených z Operačního programu zaměstnanost u příspěvkových organizací z odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, seznámili radu kraje s informacemi týkajícími se nákladů a finanční spoluúčasti u výše zmíněných projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2314/40/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o nákladech a spoluúčasti u projektů podpořených z OPZ dle materiálu RK-40-2017-43, př. 1;
souhlasí
s dofinancováním spoluúčasti příspěvkových organizací na projektech uvedených v materiálu RK-40-2017-43, př. 1 po ukončení realizace projektů (včetně jejich finančního vypořádání) z rozpočtu kraje ve výši vlastního podílu financování z celkových uznatelných výdajů;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací dle materiálu RK-40-2017-43, př. 1 předložit neprodleně po ukončení realizace projektů včetně jejich finančního vypořádání na odbor sociálních věcí konečné vyúčtování projektu s žádostí o poskytnutí příspěvku na provoz ve výši vlastního podílu financování z celkových uznatelných výdajů.
odpovědnost: OSV, EO, ředitelé příspěvkových organizací Domov důchodců Onšov, Domov Háj, Domov Jeřabina Pelhřimov, Domov Kamélie Křižanov, Domov ve Zboží
termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-43.doc, RK-40-2017-43, př. 1

44. Změna hodnot Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění na rok 2017 uplatněných pro výpočet vyrovnávací platby na sociální služby
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje ke schválení změnu hodnot Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění na rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2315/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu hodnot Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění schválených usnesením rady kraje č. 1751/32/2016/RK a usnesením č. 0221/05/2017/RK dle materiálu RK-40-2017-44, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-44.doc, RK-40-2017-44, př. 1

45. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, seznámili radu kraje s návrhem zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2316/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 504 225,07 Kč dle materiálu RK-40-2017-45, př. 3.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-45.doc, RK-40-2017-45, př. 1, RK-40-2017-45, př. 2, RK-40-2017-45, př. 3, RK-40-2017-45, př. 4

46. Návrh na poskytnutí dotace na provoz Rodinného centra Srdíčko pro rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2317/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Kolpingovu dílu Česká republika z.s., na provoz Rodinného centra Srdíčko, ve výši 100 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu RK-40-2017-46, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-40-2017-46, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-46.doc, RK-40-2017-46, př. 1, RK-40-2017-46, př. 2, RK-40-2017-46, př. 3

47. Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho vyřazení z účetní evidence. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2318/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho odepsání z účetní evidence v celkové hodnotě 372 780,70 Kč v členění:
  • Žďár nad Sázavou 1 - hodnota 62 466,- Kč
  • Žďár nad Sázavou 2 - hodnota 78 466,- Kč
  • Bobrová - hodnota 99 172,20 Kč
  • Bobrová 2 - hodnota 92 020,50 Kč
  • Bobrová 3 - hodnota 40 656,- Kč
 • o odepsání dotace z účetní evidence v celkové výši 9 000 Kč v členění:
  • Žďár nad Sázavou 1 - hodnota 3 000,- Kč
  • Žďár nad Sázavou 2 - hodnota 3 000,- Kč
  • Bobrová - hodnota 3 000,- Kč
 • neuplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 372 780,70 Kč.
odpovědnost: OSV, EO
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-47.doc

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M4 - přijetí účelové investiční dotace na realizaci akce Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, informovali radu kraje o návrhu přijetí účelové investiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, určené na realizaci výše uvedené akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2319/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M4 - Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 26 547 733,75 Kč na realizaci akce Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-48.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 49, 50, 52, 54 61, 65 - 68 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

49. Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Dubenky
Usnesení 2320/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat díly b,i,o o výměře 471 m2 a pozemek nově označený par. č. 750/13 o výměře 106 m2, zaměřené geometrickým plánem č. 346-99/2017 z pozemku par. č. 760/1 v k. ú. a obci Horní Dubenky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Dubenky;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díly b,i,o o výměře 471 m2 a pozemek nově označený par. č. 750/13 o výměře 106 m2, zaměřené geometrickým plánem č. 346-99/2017 z pozemku par. č. 760/1 v k. ú. a obci Horní Dubenky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Dubenky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. února 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-49.doc, RK-40-2017-49, př. 1

50. Uzavření smlouvy o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
Usnesení 2321/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na straně vlastníka pozemku smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku par. č. 645/1 v katastrálním území Studénky dle materiálu RK-40-2017-50, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-50.doc, RK-40-2017-50, př. 1

52. Majetkoprávní příprava, návrh vypořádání pozemků a staveb po dokončení stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
Usnesení 2322/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit záměr darování nemovitého majetku v rozsahu dle materiálu RK-40-2017-52, př. 1;
 • uzavřít s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu nájemní na pozemek par. č. 1061/3 - orná půda o výměře 2011 m2 v k.ú. Velký Beranov oddělený dle geometrického plánu číslo 649-71/2016 z pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 1061/1 a par. č. 1063 za cenu, v rozsahu, za podmínek a na dobu dle materiálu RK-40-2017-52, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Velký Beranov na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě dle materiálu RK-40-2017-52, př. 2.
odpovědnost: OM
termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-52.doc, RK-40-2017-52, př. 1, RK-40-2017-52, př. 2, RK-40-2017-52, př. 3, RK-40-2017-52, př. 4

54. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Černá, Milíkov a obci Černá
Usnesení 2323/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 739/4 o výměře 6 m2, oddělený geometrickým plánem č. 301-14/2017 z pozemku par. č. 739 v k. ú. a obci Černá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Černá;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemek par. č. 739/4 o výměře 6 m2, oddělený geometrickým plánem č. 301-14/2017 z pozemku par. č. 739 v k. ú. a obci Černá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Černá;
 • vyhradit si ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení bezúplatného věcného břemene spočívajícího v provozování a údržbě kanalizace na pozemku par. č. 739/4 v k. ú. a obci Černá;
 • nabýt darem pozemky par. č. 4/4 o výměře 1 m2, par. č. 4/6 o výměře 1 m2 a pozemek par. č. 717/13 o výměře 13 m2, oddělený geometrickým plánem 298-100/2016 z pozemku par. č. 717/5 v k. ú. a obci Černá, pozemek par. č. 139/14 o výměře 28 m2, oddělený geometrickým plánem 78-20001/2015 z pozemků par. č. 139/2, díl l a par. č. 565/3, díl k a pozemek par. č. 542/5 o výměře 3512 m2, zaměřený uvedeným geometrickým plánem z pozemku par. č. 542/5 v k. ú. Milíkov a obci Černá z vlastnictví obce Černá do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. února 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-54.doc, RK-40-2017-54, př. 1, RK-40-2017-54, př. 1a, RK-40-2017-54, př. 1b

55. Majetkoprávní příprava pro akci II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje
Usnesení 2324/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o nájmu nemovitých věcí mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/2, Nové Město, 128 00 Praha 2, jako pronajímatelem na pozemky potřebné pro stavbu II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-40-2017-55, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-55.doc, RK-40-2017-55, př. 1, RK-40-2017-55, př. 2

56. Darování pozemku v k. ú. a obci Hamry nad Sázavou
Usnesení 2325/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemku par. č. 647/15 odděleného dle GP 888-66/2017 z pozemku par. č. 647/1 v k. ú. a obci Hamry nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hamry nad Sázavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 647/15 oddělený dle GP 888-66/2017 z pozemku par. č. 647/1 v k. ú. a obci Hamry nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hamry nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-56.doc, RK-40-2017-56, př. 1

57. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 2326/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-40-2017-57, př. 1 a RK-40-2017-57, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-57.doc, RK-40-2017-57, př. 1, RK-40-2017-57, př. 2

58. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 2327/40/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-40-2017-58, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-40-2017-58, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-40-2017-58, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-58.doc, RK-40-2017-58, př. 1

59. Záměr darování části pozemku v k. ú. Horní Dubenky
Usnesení 2328/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování části pozemku par. č. 837/1 v k. ú. a obci Horní Dubenky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Dubenky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-59.doc, RK-40-2017-59, př. 1

60. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní na pozemek v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč pro realizaci projektu II/353 Nové Veselí - obchvat
Usnesení 2329/40/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-60.doc, RK-40-2017-60, př. 1, RK-40-2017-60, př. 2

61. Darování pozemku v k. ú. a obci Třešť
Usnesení 2330/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování dílu b o výměře 254 m2, odděleného z pozemku par. č. 4579/1 v k.ú. a obci Třešť dle GP č. 1920-54/2016 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl b o výměře 254 m2, oddělený z pozemku par. č. 4579/1 v k.ú. a obci Třešť dle GP č. 1920-54/2016 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešt.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-61.doc, RK-40-2017-61, př. 1, RK-40-2017-61, př. 1a

65. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bransouze - návrh na změnu usnesení č. 0041/01/2013/ZK
Usnesení 2331/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku - díly e+b o celkové výměře 29 m2, které vznikly z původního pozemku par. č. 1758/1 a slučují se do pozemku par. č. 1758/8, vše v k. ú. Bransouze, dle GP č. 300-165/2017 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bransouze;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0041/01/2013/ZK ze dne 19. 2. 2013 tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem díl c o výměře 36 m2, který se slučuje do nově utvořeného pozemku par. č. 1758/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 36 m2 a nově utvořený pozemek par. č. st. 195 - zastavěná plocha o výměře 1 m2, vše oddělené dle geometrického plánu č. 237-5637/2011 z pozemku par. č. 1758/1, vše v k. ú. a obci Bransouze z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bransouze
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje:
 • převést darem pozemky - díly e+b o celkové výměře 29 m2, které vznikly z původního pozemku par. č. 1758/1 a slučují se do pozemku par. č. 1758/8, vše v k. ú. Bransouze, dle GP č. 300-165/2017 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bransouze.
 • nabýt darem pozemek - díl c o výměře 1 m2, který vznikl z původního pozemku par. č. 1568/2 a slučuje se do pozemku par. č. 1758/1 v k. ú. Bransouze, dle GP č. 300-165/2017 z vlastnictví obce Bransouze do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-65.doc, RK-40-2017-65, př. 1

66. Darování části bývalých silnic II/411 a III/4118 včetně zastavěných pozemků - k. ú. Moravské Budějovice a k.ú. Lažínky
Usnesení 2332/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování:
 • bývalé silnice II/411, včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 4201/7 - ost. plocha, silnice a části pozemku par. č. 4204/3 - ost. plocha, silnice v k. ú. Moravské Budějovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Moravské Budějovice;
 • bývalé silnice III/4118, včetně všech součástí a příslušenství a pozemku par. č. 582/5 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Lažínky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Moravské Budějovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o darování bývalé silnice II/411 v k. ú. Moravské Budějovice a bývalé silnice III/4118 v k. ú. Lažínky;
 • rozhodnout převést darem:
 • pozemek par. č. 4201/7- ost. plocha, silnice o výměře 2 836 m2 a část pozemku par. č. 4204/3 - ost. plocha, silnice, jehož přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem v k. ú. Moravské Budějovice a bývalou silnici II/411 včetně všech součástí a příslušenství nacházející se na těchto pozemcích;
 • pozemek par. č. 582/5 - ost. plocha silnice o výměře 2 819 m2 v k. ú. Lažínky a bývalou silnici III/4118, včetně všech součástí a příslušenství nacházející se na tomto pozemku,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Moravské Budějovice
odpovědnost: OM
termín: 6. února 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-66.doc, RK-40-2017-66, př. 1

67. Darování pozemku v k.ú. Nové Město na Moravě a v k. ú. Pohledec
Usnesení 2333/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 3788/6 - ost. plocha, silnice o výměře 21 m2 v k. ú. Nové Město na Morava a pozemku par. č. 570/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 83 m2 v k. ú. Pohledec odděleného GP č. 399-24/2017 z pozemku par. č. 570/1 v k. ú. Pohledec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 3788/6- ost. plocha, silnice o výměře 21 m2 v k. ú. Nové Město na Morava a pozemek par. č. 570/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 83 m2 v k. ú. Pohledec oddělený GP č. 399-24/2017 z pozemku par. č. 570/1 v k. ú. Pohledec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě.
odpovědnost: OM
termín: 6. února 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-67.doc, RK-40-2017-67, př. 1

68. Darování pozemků v k. ú. a k. ú. Moravec
Usnesení 2334/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky dle materiálu RK-40-2017-68, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Moravec;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu RK-40-2017-68, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Moravec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-68.doc, RK-40-2017-68, př. 1, RK-40-2017-68, př. 2

51. Rozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o úpravě nájemného z bytů s účinností od 1. 1. 2018 na období roku 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2335/40/2017/RK
Rada kraje
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací, které zabezpečují správu bytového fondu ve vlastnictví Kraje Vysočina:
 • u dříve uzavřených nájemních smluv na dobu neurčitou nebo po dobu trvání pracovního poměru a u nově uzavíraných nájemních smluv, nebo při prodloužení nájemní doby, bude uplatňováno nájemné dle materiálu RK-40-2017-51, př. 1;
 • u nájmů, které byly stanoveny odlišně, z důvodu např. stavebně technického stavu a vybavenosti bytu nebo výsledku veřejného nabídkového řízení na pronájem volného bytu bude výše nájmu zachována;
 • nové nájemní smlouvy nebo dodatky nájemní smlouvy budou uzavřeny písemně na dobu určitou, maximálně do 31. 12. 2018;
doporučuje
ředitelům příspěvkových organizací, kteří zabezpečují správu bytového fondu ve vlastnictví Kraje Vysočina využít oprávnění při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil peněžní jistotu k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu.
odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-51.doc, RK-40-2017-51, př. 1

53. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o vyjádření souhlasu s uzavřením smluv ze strany příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2336/40/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv dle materiálů RK-40-2017-53, př. 1, RK-40-2017-53, př. 2, RK-40-2017-53, př. 3, RK-40-2017-53, př. 4, RK-40-2017-53, př. 5.
odpovědnost: ředitel Střední průmyslové školy Třebíč, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1, ředitel Školního statku Humpolec, Dusilov 384, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-53.doc, RK-40-2017-53, př. 1, RK-40-2017-53, př. 2, RK-40-2017-53, př. 3, RK-40-2017-53, př. 4, RK-40-2017-53, př. 5

62. Zavedení a realizace dynamického nákupního systému (DNS) Dynamický nákupní systém na zajištění činností koordinátora BOZP pro pozemní stavby
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnutí o zavedení dynamického nákupního systému pro zadávání veřejných zakázek na pořízení služeb koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních stavebních akcích Kraje Vysočina pro roky 2018 - 2021. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2337/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému Dynamický nákupní systém na zajištění činností koordinátora BOZP pro pozemní stavby v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-40-2017-62, př. 1;
stanoví
zaměstnance Odboru majetkového a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina osobami oprávněnými provádět elektronické úkony nezbytné pro fungování DNS Dynamický nákupní systém na zajištění činností koordinátora BOZP pro pozemní stavby (zavedení DNS, posouzení žádostí o účast v DNS, vyhlašování jednotlivých minitendrů, posouzení a hodnocení nabídek, apod.);
vydává
Pokyn pro realizaci DNS Dynamický nákupní systém na zajištění činností koordinátora BOZP pro pozemní stavby dle materiálu RK-40-2017-62, př. 3;
ukládá
Odboru majetkovému a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit realizaci a řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky Dynamický nákupní systém na zajištění činností koordinátora BOZP pro pozemní stavby dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v zadávací dokumentaci dle materiálu RK-40-2017-62, př. 1.
odpovědnost: OM, OAPŘ
termín: 15. 3. 2022
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-62.doc, RK-40-2017-62, př. 1, RK-40-2017-62, př. 2, RK-40-2017-62, př. 3, RK-40-2017-62, př. 4

63. Veřejná zakázka na stavební práce Vzdělávacího a výcvikového středisko ZZS KV
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2338/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV formou otevřeného řízení dle ZZVZ;
schvaluje
zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-40-2017-63, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-40-2017-63, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-63.doc, RK-40-2017-63, př. 1, RK-40-2017-63, př. 2, RK-40-2017-63, př. 3

64. Majetkoprávní příprava akce II/360 Oslavička - Rudíkov - směna pozemků
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2339/40/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-64.doc, RK-40-2017-64, př. 1, RK-40-2017-64, př. 2

69. Záměr darování hmotných nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se záměrem darování pozemků v k.ú. a obci Těchobuz do vlastnictví obce Těchobuz. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2340/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování hmotných nemovitých věcí v k. ú. a obci Těchobuz v rozsahu materiálu RK-40-2017-69, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Těchobuz;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem hmotné nemovité věci dle materiálu RK-40-2017-69, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Těchobuz.
odpovědnost: OM
termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-69.doc, RK-40-2017-69, př. 1, RK-40-2017-69, př. 2, RK-40-2017-69, př. 3, RK-40-2017-69, př. 3a, RK-40-2017-69, př. 3b, RK-40-2017-69, př. 4

70. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Úspory energií - SŠ PTA Jihlava podaný do 19. výzvy OPŽP
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložili radě kraje k projednání změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt úspory energií na majetku Kraje Vysočina, podaného do 19. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2341/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálu RK-40-2017-70, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu Úspory energií - SŠ PTA Jihlava.
odpovědnost: ORR
termín: 19. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-70.doc, RK-40-2017-70, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 71 - 73 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

71. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Úspory energií - SŠ PTA Jihlava
Usnesení 2342/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Úspory energií - SŠ PTA Jihlava o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 827 491,57 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 19. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-71.doc

72. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21
Usnesení 2343/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu MagNet o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 6 365 Kč (250 €).
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 19. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-72.doc

73. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Connecting Regions AT-CZ
Usnesení 2344/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu ConnReg AT-CZ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 6 365 Kč (250 €).
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 19. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-73.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 74 - 76 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání odešel J. Pavlík.

74. Projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II - podání 3. žádosti o platbu
Usnesení 2345/40/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v Zjednodušené žádosti o platbu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II dle materiálu RK-40-2017-74, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-40-2017-74, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-74.doc, RK-40-2017-74, př. 1, RK-40-2017-74, př. 2

75. FOND VYSOČINY - úprava čísla účtu příjemce
Usnesení 2346/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01696.0121 dle materiálu RK-40-2017-75, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-75.doc, RK-40-2017-75, př. 1, RK-40-2017-75, př. 2, RK-40-2017-75, př. 3

76. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Z teorie do praxe - rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina
Usnesení 2347/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Rovné příležitosti o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 18 883,62 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 19. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-76.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 77 - 79 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

77. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
Usnesení 2348/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01614.0006 dle materiálu RK-40-2017-77, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 28. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-77.doc, RK-40-2017-77, př. 1, RK-40-2017-77, př. 2, RK-40-2017-77, př. 3

78. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Usnesení 2349/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-40-2017-78, př. 13, RK-40-2017-78, př. 14, RK-40-2017-78, př. 15, RK-40-2017-78, př. 16, RK-40-2017-78, př. 17 a RK-40-2017-78, př. 18.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-78.doc, RK-40-2017-78, př. 1, RK-40-2017-78, př. 2, RK-40-2017-78, př. 3, RK-40-2017-78, př. 4, RK-40-2017-78, př. 5, RK-40-2017-78, př. 6, RK-40-2017-78, př. 7, RK-40-2017-78, př. 8, RK-40-2017-78, př. 9, RK-40-2017-78, př. 10, RK-40-2017-78, př. 11, RK-40-2017-78, př. 12, RK-40-2017-78, př. 13, RK-40-2017-78, př. 14, RK-40-2017-78, př. 15, RK-40-2017-78, př. 16, RK-40-2017-78, př. 17, RK-40-2017-78, př. 18, RK-40-2017-78, př. 19

79. Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Usnesení 2350/40/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0301 za podmínek uvedených v materiálu RK-40-2017-79, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-79.doc, RK-40-2017-79, př. 1, RK-40-2017-79, př. 2, RK-40-2017-79, př. 3

80. Koncept Smart regionu Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, představila radě kraje základní koncept Smart regionu Vysočina a jeho Akčního plán pro plnění aktivit na roky 2018 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2351/40/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina:
 • spolupracovat s ostatními odbory na naplňování a aktualizaci Konceptu a Akčního plánu;
 • předložit jednou za rok Zprávu o plnění Akčního plánu konceptu Smart regionu Vysočina radě kraje na vědomí;
 • zapracovat aktivity Smart regionu Vysočina při aktualizaci Programu rozvoje Kraje Vysočina;
jmenuje
Mgr. Pavla Pacala, náměstka pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování politikem kraje pro Smart region.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-80.doc, RK-40-2017-80, př. 1, RK-40-2017-80, př. 2

81. Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem Pasportizace budov v majetku Kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh zadání podlimitní veřejné zakázky na výše uvedené služby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2352/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na služby s názvem Pasportizace budov v majetku Kraje Vysočina v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-40-2017-81, př. 1;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky s názvem Pasportizace budov v majetku Kraje Vysočina hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-40-2017-81, př. 2;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem Pasportizace budov v majetku Kraje Vysočina dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a v termínech stanovených zákonem.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-81.doc, RK-40-2017-81, př. 1, RK-40-2017-81, př. 2, RK-40-2017-81, př. 3

82. Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem Revitalizace parku Nové Syrovice a Revitalizace parku Velké Meziříčí
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2353/40/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-82.doc, RK-40-2017-82, př. 1, RK-40-2017-82, př. 2, RK-40-2017-82, př. 3

83. Návrh plánu činnosti Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina na rok 2018
M. Hyský předložil radě kraje ke schválení Plán činnosti Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina na rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2354/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-40-2017-83, př. 1.
odpovědnost: předseda komise pro zemědělství
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-83.doc, RK-40-2017-83, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 84 - 89 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání přišel J. Pavlík.

84. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043
Usnesení 2355/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043 dle materiálu RK-40-2017-84, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvýhodnější nabídku zakázky nabídku předloženou IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, IČO 25869523, v souladu s materiálem RK-40-2017-84, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-84.doc, RK-40-2017-84, př. 1, RK-40-2017-84, př. 2

85. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD
Usnesení 2356/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD dle materiálu RK-40-2017-85, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové, IČO 27466868, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-40-2017-85, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 10. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-85.doc, RK-40-2017-85, př. 1, RK-40-2017-85, př. 2

86. Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043
Usnesení 2357/40/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-40-2017-86, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-40-2017-86, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-86.doc, RK-40-2017-86, př. 1, RK-40-2017-86, př. 2

87. Žádost o podporu projektu II/360 Třebíč - Střítež
Usnesení 2358/40/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-40-2017-87, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-40-2017-87, př. 1 a RK-40-2017-87, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 12. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-87.doc, RK-40-2017-87, př. 1, RK-40-2017-87, př. 2, RK-40-2017-87, př. 3

88. Udržitelnost projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice
Usnesení 2359/40/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-40-2017-88, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-88.doc, RK-40-2017-88, př. 1

89. Ukončení projektů dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 2360/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
převod konečných zůstatků na zvláštních účtech Projektů v celkové výši 1 088 391,01 Kč a připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2017 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení Projektů a s tím související rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty:
 • II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1: konečný zůstatek ve výši 951 698,43 Kč;
 • II/406 Telč - průtah: konečný zůstatek ve výši 51 455,74 Kč;
 • II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa: konečný zůstatek ve výši 5 011,67 Kč;
 • II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky: konečný zůstatek ve výši 241,06 Kč;
 • II/408 Jemnice - křiž. s II/152: konečný zůstatek ve výši 79 984,11 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-89.doc, RK-40-2017-89, př. 1, RK-40-2017-89, př. 2, RK-40-2017-89, př. 3, RK-40-2017-89, př. 4, RK-40-2017-89, př. 5

90. Stařečská spojka
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2361/40/2017/RK
Rada kraje
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit odeslání žádosti na Správu železniční a dopravní cesty ke zpracování studie společensko-ekonomických přínosů tzv. Stařečské spojky.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-90.doc, RK-40-2017-90, př. 1

117. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/406 Dvorce Telč, 1. stavba (Třešť ul. Revoluční), PD“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2362/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky „II/406 Dvorce Telč, 1. stavba (Třešť ul. Revoluční), PD“ dle materiálu RK-40-2017-117, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, Praha 8, IČO 45797170, jehož nabídka byla v souladu s materiálem RK-40-2017-117, př. 1 vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení o výběru dodavatele v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-117.doc, RK-40-2017-117, př. 1, RK-40-2017-117, př. 2

91. Smlouva nájemní - parkování v objektu Věžní
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, informovala radu kraje o návrhu uzavření Nájemní smlouvy pro zajištění parkování vozidel Krajského úřadu Kraje Vysočina. Z jednání se omluvil J. Běhounek. V průběhu jednání odešli V. Novotný, P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2363/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Nájemní smlouvu dle materiálu RK-40-2017-91, př. 1.
odpovědnost: OddHS
termín: 30. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-91.doc, RK-40-2017-91, př. 1, RK-40-2017-91, př. 2

92. Upuštění od vymáhání pohledávek
J. Pavlík podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2364/40/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-92.doc, RK-40-2017-92, př. 1, RK-40-2017-92, př. 2

93. Návrh plánu činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2018
J. Pavlík předložil radě kraje ke schválení Plán činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2018. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2365/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-40-2017-93, př. 1.
odpovědnost: předseda komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-93.doc, RK-40-2017-93, př. 1

P. Franěk navrhl projednání bodů 94 - 97 v bloku.
K předkládaným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

94. Dar pro příspěvkovou organizaci
Usnesení 2366/40/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-40-2017-94, př. 1.
odpovědnost: ředitel
termín: 19. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-94.doc, RK-40-2017-94, př. 1, RK-40-2017-94, př. 2

95. Dar pro příspěvkovou organizaci
Usnesení 2367/40/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-40-2017-95, př. 1.
odpovědnost: ředitel
termín: 19. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-95.doc, RK-40-2017-95, př. 1, RK-40-2017-95, př. 2

96. Dar pro příspěvkovou organizaci
Usnesení 2368/40/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-40-2017-96, př. 1.
odpovědnost: ředitel
termín: 19. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-96.doc, RK-40-2017-96, př. 1, RK-40-2017-96, př. 2

97. Dar pro příspěvkovou organizaci
Usnesení 2369/40/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-40-2017-97, př. 1.
odpovědnost: ředitel
termín: 19. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-97.doc, RK-40-2017-97, př. 1, RK-40-2017-97, př. 2

98. Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2018
J. Fialová seznámila radu kraje s předloženým návrhem Plánu činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2370/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-40-2017-98, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-98.doc, RK-40-2017-98, př. 1

99. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádali radu kraje o stanovení platu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2371/40/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství, s účinností od 1. 1. 2018, dle materiálu RK-40-2017-99, př. 4.
odpovědnost: OŠMS, OddŘLZ
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-99.doc, RK-40-2017-99, př. 1, RK-40-2017-99, př. 2, RK-40-2017-99, př. 3, RK-40-2017-99, př. 4, RK-40-2017-99, př. 5

100. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje ke schválení návrh výše uvedených pravidel. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2372/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé dle materiálu RK-40-2017-100, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-100.doc, RK-40-2017-100, př. 1, RK-40-2017-100, př. 2

101. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem uzavření darovací smlouvy pro Dětský domov, Hrotovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2373/40/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru pro Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, dle materiálu RK-40-2017-101, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362
termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-101.doc, RK-40-2017-101, př. 1

102. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o nájmu pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu, Žďár nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2374/40/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok dle materiálu RK-40-2017-102, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou
termín: 1. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-102.doc, RK-40-2017-102, př. 1

103. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, požádali radu kraje o vyjádření souhlasu s uzavřením smlouvy o nájmu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2375/40/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok dle materiálu RK-40-2017-103, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod
termín: 1. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-103.doc, RK-40-2017-103, př. 1

104. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem vyřazení nepotřebného majetku České zemědělské akademie v Humpolci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2376/40/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením spojovací prvku intranetu, typ Motorola BH 30, inventární číslo 540360-DHM, rok pořízení 2007, pořizovací cena 142 800 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Českou zemědělskou akademií v Humpolci, střední školou, dle materiálu RK-40-2017-104.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel České zemědělské akademie v Humpolci, střední škola
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-104.doc

105. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2377/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 4 414 172 Kč dle materiálu RK-40-2017-105;
 • zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-40-2017-105, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-40-2017-105, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-40-2017-105, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: únor 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-105.doc, RK-40-2017-105, př. 1, RK-40-2017-105, př. 2, RK-40-2017-105, př. 3

106. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem přijetí účelové dotace z MŠMT. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2378/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 2 400 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkové organizaci, IČO 75140349, o částku 2 400 000 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-40-2017-106.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-106.doc

107. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - vratka nevyčerpaných finančních prostředků z účelové dotace MŠMT
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2379/40/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 - Základní školy, UZ 33024) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí ve výši 62 126 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-107.doc

108. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017 a na rok 2018
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o návrhu úpravy plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017 a na rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2380/40/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s úpravou použití fondu investic u Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod na rok 2017 dle materiálu RK-40-2017-108, př. 1;
 • s použitím fondu investic u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 na rok 2018 včetně věcného čerpání prostředků tohoto fondu dle materiálu RK-40-2017-108, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-108.doc, RK-40-2017-108, př. 1, RK-40-2017-108, př. 2

109. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky Dodávka nářadí 2 etapa - Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2381/40/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: OŠMS
termín: 28. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-109.doc, RK-40-2017-109, př. 1, RK-40-2017-109, př. 2, RK-40-2017-109, př. 3

110. Projekty Postav si svoje auto, Postav si svůj traktor a navazující projekt Postav si svůj náklaďák
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje na vědomí informaci o přípravě projektu Postav si svůj náklaďák v roce 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2382/40/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o přípravě projektu Postav si svůj náklaďák v roce 2018 dle materiálu RK-40-2017-110.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: prosinec 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-110.doc

111. Projektové záměry a smlouvy o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace a Střední průmyslová škola Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o projektových záměrech Vysočina Education a Střední průmyslové školy Třebíč. V průběhu jednání odešel J. Pavlík. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2383/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel o zařazení projektových záměrů organizací Vysočiny Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace, a Střední průmyslové školy Třebíč C4PE dle materiálů RK-40-2017-111, př. 1 a RK-40-2017-111, př. 2 do zásobníku akcí k budoucí realizaci za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekty C4PE;
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem za účelem realizace projektu C4PE organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace a Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem za účelem realizace projektu C4PE příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč zřizovanými Krajem Vysočina dle materiálu RK-40-2017-111, př. 6, za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt C4PE organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace a finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt C4PE organizace Střední průmyslová škola Třebíč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt C4PE organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, do výše 5 995 544 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr C4PE;
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt C4PE organizace Střední průmyslová škola Třebíč do výše 3 200 000 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr C4PE.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-111.doc, RK-40-2017-111, př. 1, RK-40-2017-111, př. 2, RK-40-2017-111, př. 3, RK-40-2017-111, př. 4, RK-40-2017-111, př. 5, RK-40-2017-111, př. 6, RK-40-2017-111, př. 7, RK-40-2017-111, př. 8

112. Projektový záměr a partnerská smlouva - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem realizace projektu CODES. V průběhu jednání přišel J. Pavlík. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2384/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit projektový záměr organizace Vysočiny Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace CODES dle materiálu RK-40-2017-112, př. 1 do zásobníku akcí k budoucí realizaci za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt CODES;
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem za účelem realizace projektu CODES příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina dle materiálu RK-40-2017-112, př. 3, za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt CODES;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt CODES organizace Vysočiny Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace, do výše 4 857 978 Kč (z toho spolufinancování do výše 857 978 Kč) za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr CODES.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-112.doc, RK-40-2017-112, př. 1, RK-40-2017-112, př. 2, RK-40-2017-112, př. 3, RK-40-2017-112, př. 4, RK-40-2017-112, př. 5

113. Projektový záměr příspěvkové organizace - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh realizace projektového záměru Regionální leadership akademie Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2385/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit projektový záměr organizace Vysočiny Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace Regionální leadership akademie Kraje Vysočina do zásobníku akcí k budoucí realizaci dle materiálu RK-40-2017-113, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 1. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-113.doc, RK-40-2017-113, př. 1, RK-40-2017-113, př. 2

P. Franěk navrhl projednání bodů 114, 115 v bloku.
K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

114. Projektové záměry příspěvkové organizace - Školní statek, Humpolec
Usnesení 2386/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit projektové záměry Vybudování učebny na zpracování mléka a Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 do zásobníku akcí k budoucí realizaci dle materiálů RK-40-2017-114, př. 1 a RK-40-2017-114, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-114.doc, RK-40-2017-114, př. 1, RK-40-2017-114, př. 2, RK-40-2017-114, př. 3

115. Projektový záměr příspěvkové organizace - Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
Usnesení 2387/40/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit projektový záměr organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 Krytý průjezdný silážní žlab, naskladňovací technika a aplikátor kejdy dle materiálu RK-40-2017-115, př. 1 do zásobníku akcí k budoucí realizaci za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí finanční závazek Kraje Vysočina spolufinancovat projekt Krytý průjezdný silážní žlab, naskladňovací technika a aplikátor kejdy;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit finanční závazek Kraje Vysočina spolufinancovat projekt Krytý průjezdný silážní žlab, naskladňovací technika a aplikátor kejdy organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, do výše 4 300 000 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr Krytý průjezdný silážní žlab, naskladňovací technika a aplikátor kejdy.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2017-115.doc, RK-40-2017-115, př. 1, RK-40-2017-115, př. 2, RK-40-2017-115, př. 3

118. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.


P. Franěk ukončil zasedání rady kraje č. 40/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 9. 1. 2018, v 8:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Pavel Franěk        …..………………………………….……


Ing. Vladimír Novotný        …..………………………………….……

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 40/2017 dne 19. 12. 2017.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 20. 12. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz