Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2007-20

RK-02-2007-20.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-02-2007-20
NázevNemocnice Třebíč - pronájem movitého majetku
Zpracoval J. Koten
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 "Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina", dále jen Zásady. Dle těchto Zásad požádala Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (dále jen nemocnice) o souhlas zřizovatele k uzavření (prodloužení doby nájmu) smlouvy o nájmu movité věci.
Na základě kupní smlouvy ze dne 22. března 2006 mezi nemocnicí a firmou Maloobchodní prodej tisku, s.r.o. Praha 4, Hvožďanská 5-7, IČ 26164132, koupila nemocnice za cenu 5 tis. Kč (s DPH) novinový stánek velikosti 1,6 x 3,8 m, který je umístěn na části pozemku parcely č. 985/5 - ostatní plocha v kat. území Třebíč v areálu Nemocnice Třebíč, p.o., na adrese Třebíč, Purkyňovo nám. 2. Tento majetek, který má nemocnice ve správě, pronajala dle Zásad (Čl.2, odst.1, písm.I) na dobu určitou jednoho roku, a to od 15. 8. 2006 do 14. 8. 2007 za účelem provozování poštovního novinového stánku, tedy za účelem prodeje tiskovin a podobného druhu zboží. K jinému účelu není nájemce oprávněn stánek užívat.
S ohledem na záměr nemocnice prodloužit nájemní smlouvu dodatkem o dobu určitou a to od 15. 8. 2007 do 14. 8. 2008, se pronájem této movité věci dostal dle Zásad z režimu majetkových práv nemocnice do režimu, kdy nemocnice je oprávněna uzavřít nájemní smlouvu se souhlasem zřizovatele (nájem v délce vyšší než jeden rok).
Prodloužení nájemní smlouvy je nemocnicí žádáno s ohledem na vazbu této nájemní smlouvy na poskytnutí účelové dotace provozovateli novinového stánku od Úřadu práce v Třebíči pro vznik nového pracovního místa a splnění podmínky minimální dvouleté doby existence vzniklého nového pracovního místa.
Návrh řešení Protože nemocnice má zájem na tom, aby novinový stánek fungoval v areálu nemocnice pro potřebu pacientů a návštěvníků a tuto činnost nehodlá personálně zajišťovat v rámci své organizace, doporučujeme, aby rada kraje souhlasila s pronájmem movitého majetku - novinového stánku.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s pronájmem movitého majetku paní Ivaně Kučerové, Novodvorská 1041, Třebíč, za účelem provozování novinového stánku v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na dobu určitou do 14. 8. 2008 za cenu 800,- Kč/měsíc.
Odpovědnost Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví;
Termín 31.1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz