Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2007-11

RK-02-2007-11.doc  RK-02-2007-11pr1.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-02-2007-11
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2006
Zpracoval M. Kratochvílová
Předkládá J. Joneš
Počet příloh
Popis problémuPodle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (dále jen zákon o náhradě škod), se poskytuje ze státního rozpočtu náhrada škody, která byla způsobena vybranými zvláště chráněnými živočichy.
Krajský úřad posoudí z předložených podkladů, zda byly splněny podmínky zákona pro vyplacení náhrady škody a zda škodu způsobil vybraný zvláště chráněný živočich. Nejsou-li pochybnosti o vzniku škody a o výši požadované náhrady, bezodkladně zašle své stanovisko se žádostí Ministerstvu financí ČR, které poskytne neinvestiční dotaci. Krajský úřad je povinen oprávněnou náhradu škody zaplatit poškozenému nejpozději do čtyř měsíců ode dne, kdy obdržel od poškozeného žádost, a to i se zohledněním doby potřebné na provedení finančních operací, nezbytných pro poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu.
Vzhledem k přísné účelovosti těchto dotací, kdy částka i poškozený jsou jednoznačně určeny a především vzhledem k nutnosti dodržet zákonnou lhůtu pro provedení finančních operací, udělila rada kraje svým usnesením č. 0025/01/2006/RK souhlas s průběžným vyplácením poukázaných dotací poškozeným a se zapracováním těchto dotací do rozpočtu kraje. Zároveň uložila povinnost ekonomickému odboru a odboru životního prostředí předložit vždy po ukončení prvního a druhého pololetí roku materiál o objemu přijatých a poskytnutých účelových prostředků k následnému schválení.
V průběhu II. pololetí 2006 byla na účet kraje Vysočina poukázána státní účelová neinvestiční dotace v celkovém objemu 996 212,50 Kč, která byla neprodleně převáděna uvedeným poškozeným subjektům v částce 996 212,50 Kč. Současně byla o tuto částku povýšena příjmová i výdajová část rozpočtu kraje Vysočina.
Z celkové výše uvedené částky byly vyplaceny škody způsobené vydrou říční 33 žadatelům ve výši 945 962,50 Kč, škody způsobené kormoránem velkým byly vyplaceny 1 žadateli v částce 50 250 Kč. Nebylo vyhověno jednomu žadateli, který na základě výzvy krajského úřadu nedoplnil žádost v zákonné lhůtě a nedoložil tak podklady uvedené v příloze zákona o náhradách škod.
Bližší informace k počtu vyplácených náhrad škod způsobených na rybách vydrou říční a kormoránem velkým od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2006 jsou k dispozici na http://intranet.kr-vysocina.cz/dokumenty2.php?i=1&id_org=450008&id=1146113.
Návrh řešení Odbor životního prostředí a odbor ekonomický navrhují radě kraje schválit povýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje na rok 2006 o účelovou neinvestiční dotaci z MF ČR na náhrady škod způsobených na rybách vydrou říční a kormoránem velkým za ukončené II. pololetí roku 2006 v celkové částce 996 212,50 Kč a její poukázání poškozeným dle materiálu
RK-02-2007-11, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením dle návrhu řešení a navrhuje radě kraje schválit povýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2006 o přijaté účelové neinvestiční dotace z MF ČR v celkové výši 996 212,50 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2006 kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť o účelovou neinvestiční dotaci z MF ČR na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2006 v celkové částce 996 212,50 Kč a její poukázání poškozeným subjektům na základě seznamu poukázaných státních účelových neinvestičních dotací a dle materiálu
RK-02-2007-11, př. 1.
Odpovědnost odbor životního prostředí a ekonomický odbor
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz