Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2007-09

RK-02-2007-09.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-02-2007-09
NázevPronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila svým usnesením 586/19/2003/RK ze dne 3. 6. 2003 mimo jiné i Smlouvu o nájmu nemovitostí mezi krajem Vysočina (jako pronajímatelem) a zdravotnickým zařízením Nemocnicí Nové Město na Moravě, (jako nájemcem). Předmět pronájmu tvoří budovy, stavby a pozemky, se kterými byla příslušná hospodařit výše uvedená příspěvková organizace ke dni 31. 12. 2002 a které dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje ....., ve znění pozdějších předpisů přešly do vlastnictví kraje Vysočina, vyjma nemovitostí a jejich částí které nájemce nepotřebuje k dosažení hlavního účelu činnosti a k výkonu doplňkové činnosti dle zřizovací listiny schválené Zastupitelstvem kraje Vysočina. Současně se smlouvou o nájmu nemovitostí RK schválila Příkazní smlouvu mezi krajem Vysočina (jako příkazcem) a zdravotnickým zařízením Nemocnicí Nové Město na Moravě, (jako příkazníkem). Příkazní smlouvou je zajištěna správa bytového fondu, se kterým byla příslušná hospodařit výše uvedená příspěvková organizace ke dni 31. 12. 2002 a který dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje, ve znění pozdějších předpisů přešel do vlastnictví kraje Vysočina, včetně efektivního využití a správy pronajatého majetku, který příkazník dle smlouvy o pronájmu nemovitostí nepotřebuje ke své činnosti. Příkazník je oprávněn uzavřít smlouvu o pronájmu nebo výpůjčce nemovitého majetku na dobu 90 a více dnů pouze za souhlasu příkazce, kterým dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích je Rada kraje Vysočina. O udělení souhlasu požádala:
Nemocnice Nové Město na Moravě
- pronájem nebytových prostor v objektech Nemocnice Nové Město na Moravě, nájemce Coca Cola Beverages Česká republika, spol. s r. o., IČ 41189698 (účelem je umístnění nápojových automatů na prodej chlazených nápojů) nebytové prostory užívá na základě dříve uzavřené nájemní smlouvy na dobu určitou. Dodatkem č. 4 nájemní smlouvy je navrženo prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2007, nájemné za umístnění 1 nápojového automatu navrženo ve výši 150 Kč/měsíc (dosavadní nájemné 100 Kč/měsíc), plus náklady na odběr el. energie ve výši 420 Kč/měsíc za 1 nápojový automat.
Návrh řešení Dle § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění je mimo jiné radě kraje vyhrazeno udělovat souhlas s uzavřením nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce. Navrhuje se uzavřít Dodatek č. 4 nájemní smlouvy s nájemcem Coca Cola Beverages Česká republika, spol. s r. o., IČ 41189698 na užívání nemovitého majetku, dle materiálu
RK-02-2007-09.
StanoviskaOdbor sociálních věcí a zdravotnictví nemá námitek k uzavření nájemních smluv dle materiálu RK-02-2007-09.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 4 nájemní smlouvy s nájemcem Coca Cola Beverages Česká republika, spol. s r. o., IČ 41189698, na užívání nemovitého majetku, dle materiálu RK-02-2007-09.
Odpovědnost ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě příspěvková organizace, odbor majetkový
Termín do 31. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz