Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2007-07

RK-02-2007-07.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-02-2007-07
NázevVyřazení nemovitého majetku kraje pronajatého Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila svým usnesením 586/19/2003/RK ze dne 3. 6. 2003 mimo jiné i Smlouvu o nájmu nemovitostí mezi krajem Vysočina (jako pronajímatelem) a zdravotnickým zařízením Nemocnicí Nové Město na Moravě, p. o. (jako nájemcem). Předmět pronájmu tvoří budovy, stavby a pozemky, se kterými byla příslušná hospodařit výše uvedená příspěvková organizace ke dni 31. 12. 2002 a které dle zákona č. 290/2002 Sb. přešly do vlastnictví kraje Vysočina, vyjma nemovitostí a jejich částí které nájemce nepotřebuje k dosažení hlavního účelu činnosti a k výkonu doplňkové činnosti dle zřizovací listiny schválené Zastupitelstvem kraje Vysočina. Současně se smlouvou o nájmu nemovitostí RK schválila Příkazní smlouvu mezi krajem Vysočina (jako příkazcem) a zdravotnickým zařízením Nemocnicí Nové Město na Moravě (jako příkazníkem). Příkazní smlouvou je zajištěna mimo jiné i správa nemovitého a movitého majetku, se kterým byla příslušná hospodařit výše uvedená příspěvková organizace ke dni 31. 12. 2002, včetně zajištění komplexní evidence a inventarizace pronajatého majetku a úkonů spojených s návrhy na převedení a vyřazení pronajatého majetku, který příkazník nepotřebuje ke své činnosti.
Nemocnice Nové Město na Moravě v souladu s podmínkami příkazní smlouvy a na základě schválené investiční akce "Centrální laboratoře" v areálu nemocnice, požádala o vyřazení stavby garáže na parc. č. 2956/6 v obci a k.ú. Nové Město na Moravě (stavba garáže evidována pod inv. č. 5417 v pořizovací ceně 31 554 Kč.) Vlastní demolice garáže byla povolena rozhodnutím Městského úřadu v Novém Městě na Moravě dne 5. 9. 2006.
Návrh na vyřazení majetku zpracovaný Nemocnicí Nové Město na Moravě je obsahem materiálu RK-02-2007-07, př. 1.
Návrh řešení Vzhledem ke splnění podmínek smlouvy o nájmu nemovitostí a příkazní smlouvy návrh usnesení předpokládá vyslovení souhlasu s vyřazením majetku. Vyřazený majetek bude dodatkem ke smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřeným mezi krajem Vysočina (jako pronajímatelem) a Nemocnicí Nové Město na Moravě (jako nájemcem) vyjmut z předmětu pronájmu. Kompetenční příslušnost k tomuto právnímu úkonu je podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazena radě kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vyřadit stavbu garáže nacházející se původně na pozemku parc. č. 2956/6 v obci a k. ú. Nové Město na Moravě v pořizovací ceně 31 554 Kč pronajaté Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace.
Odpovědnost OM, OSŘKŽÚ, ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Termín leden 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz