Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2007-05

RK-02-2007-05.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-02-2007-05
NázevVyužití ocelových přístřešků postavených v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina převzal do svého vlastnictví nemovitosti tvořící areál bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě (dále jen KOJ). Záměrem kraje je využít areál KOJ pro potřeby krajského úřadu a dalších úřadů a institucí krajské působnosti a významu (usnesení zastupitelstva kraje 0342/06/2006/ZK). Pro naplnění tohoto záměru jsou postupně realizovány další kroky. Jedná se o prodej částí areálu do vlastnictví konkrétních investorů a přípravu území - zejména odstranění staveb pro uvolnění území pro budoucí výstavbu.
V areálu KOJ jsou mj. dva přístřešky ESO postavené na pozemku par. č. 3942/1, nezapsané v katastru nemovitostí. Jedná se o ocelové konstrukce se sloupovými svislými opěrami a příhradovou stropní konstrukcí, s výjimkou východní strany neopláštěné. Sloužily k zakrytí plochy určené pro parkování vojenských vozidel. Evidenční hodnota přístřešků je celkem 1 372 988,- Kč.
Pozemek par. č. 3942/1 byl geometrickým plánem rozdělen a v budoucnu budou jeho části převedeny do vlastnictví jiných osob (o prodeji nemovitostí do vlastnictví VZP ČR bylo již rozhodnuto usnesením 0573/09/2006/ZK). Přístřešky nejsou předmětem prodeje.
OM zajistil průzkum možného využití přístřešků pro potřeby příspěvkových organizací zřizovaných krajem. Zájem projevily Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Třebíč.
O přístřešky dále projevila v září roku 2005 zájem firma HET spol. s r.o., se sídlem Ohníč (okres Teplice).
Návrh řešení OM navrhuje přístřešky využít pro potřeby Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Tato organizace si vlastními silami zajistí demontáž přístřešků a jejich přemístění do svých areálů pro potřeby zajištění provozu. Demontáží bude zajištěno uvolnění části pozemků pro potřeby budoucí výstavby v areálu KOJ. Zároveň bude tento majetek využit pro potřeby krajem zřizované příspěvkové organizace pro zajištění jejich úkolů. V případě úspěšné demontáže a následného přemístění a montáže přístřešků v areálech Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace bude dodatkem zřizovací listiny tento majetek svěřen do správy této organizace.
Firmě HET spol. s r.o. bude sděleno, že kraj Vysočina přístřešky využije pro své potřeby.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem usnesení - využitím přístřešků pro potřeby Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s demontáží přístřešků ESO postavených na pozemku par. č. 3942/1 v k. ú. a obci Jihlava v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě a jejich přemístěním a postavením v areálech Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro její potřeby.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Termín 30. 5. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz