Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2007-02

RK-02-2007-02.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-02-2007-02
NázevNabytí zastávkového pruhu včetně pozemku v k. ú. a obci Benetice
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nabytí pozemku a stavby zastávkového pruhu na tomto pozemku postaveného z vlastnictví obce Benetice do vlastnictví kraje Vysočina.
Obec Benetice je na základě protokolu o předání a převzetí pozemků mezi obcí Svatoslav a obcí Benetice, zapsaného v LV č. 10001 pro k. ú. a obec Benetice jako
Z-1800003/1999710, vlastníkem pozemků par. č. st. 7-zast. plocha, zbořeniště o výměře 271 m2 a KN 856/2-zahrada o výměře 175 m2 v uvedeném k. ú. a obci. Obec Benetice jako investor postavila na základě platného stavebního povolení na těchto pozemcích autobusovou zastávku, jejíž součástí je i zastávkový pruh. Protože dle zákona 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích § 12 odst. a) je zastávkový pruh součástí silnice, požádala obec o bezplatné převzetí stavby zastávkového pruhu včetně pozemku, který byl tímto pruhem zastavěn do majetku kraje Vysočina. Obec Benetice předložila oddělovací geometrický plán, který byl vyhotoven na její náklady a který z pozemku v k. ú. Benetice KN 856/2 oddělil díl "g" o výměře 56 m2 a z pozemku st. 7 oddělil díl "h" o výměře 13 m2. Z dílů "g" a "h" byl tímto GP vytvořen nový pozemek par. č. 856/11-ost. plocha, silnice o výměře 69 m2.
Návrh řešení Protože dle zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích § 12 odst. a) je zastávkový pruh součástí silnice, doporučuje odbor majetkový převzít jak stavbu zastávkového pruhu, tak i pozemku tímto pruhem zastavěného z vlastnictví obce Benetice do vlastnictví kraje Vysočina.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darovací smlouvou z vlastnictví obce Benetice do vlastnictví kraje Vysočina pozemek par. č. 856/11-ost. ploch, silnice o výměře 69 m2 a stavbu zastávkového pruhu na tomto pozemku.
StanoviskaSpráva a údržba silnic Třebíč vydala souhlasné stanovisko.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darovací smlouvou pozemek par. č. 856/11-ost. plocha, silnice o výměře 69 m2 v k. ú. a obci Benetice vytvořený geometrickým plánem č. 102-253/2006 a stavbu zastávkového pruhu na tomto pozemku z vlastnictví obce Benetice do vlastnictví kraje Vysočina
Odpovědnost odbor majetkový
Termín únor 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz