Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2005-26

RK-34-2005-26.doc  RK-34-2005-26pr1.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-34-2005-26
NázevNávrh na poskytnutí dotace pro občanské sdružení "Slepíši" na realizaci přípravné fáze projektu Hele hlína
Zpracoval: M. Brož, J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuProjekt mezinárodního výukového centra Axmanovy techniky modelování Hele hlína je sociálně-vzdělávací program pro školy a ústavy pro zdravotně postižené. Tento projekt umožní na vybraných zařízeních pro zdravotně postižené kraje Vysočina nové řemeslné vzdělávání zdravotně postižených, rekvalifikaci zdravotně postižených v Axmanově technice modelování a vytvoří nové pracovní příležitosti. Dále se získané poznatky z projektu dají využít pro volnočasové aktivity, pracovní terapie či výtvarně řemeslné kroužky pro zdravotně postižené. Podrobněji byl projekt stejně jako celá technika popsán v materiálu RK-31-2005-21 projednaném na 31. zasedání rady kraje.
Návrh řešení Rada kraje Vysočina již vzala na vědomí svým Usnesením 1306/31/2005/RK záměr rozvoje a rozšíření Axmanovy techniky modelování v kraji Vysočina dle materiálu RK-31-2005-21 a materiálu RK-31-2005-21, př. 2.
Rada kraje Vysočina rovněž uložila svým Usnesením 1306/31/2005/RK odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru kultury a památkové péče za úkol připravit návrh na poskytnutí dotace pro realizaci přípravného projektu Hele hlína dle materiálů RK-31-2005-21, př. 1 a RK-31-2005-21, př. 3.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví navrhuje poskytnout dotaci pro přípravnou fázi projektu Hele hlína ve výši 157.000,- Kč (rozpočet této přípravné fáze činí 200.000,- Kč, přičemž občanské sdružení "Slepíši" již v tomto roce obdrželo dotace z Fondu Vysočiny v celkové výši 43.000,- Kč). Snížení objemu prostředků na přípravnou fázi bylo s občanským sdružením Slepíši projednáno a některé náklady bude možné z přípravné fáze přesunout do navazujícího projektu připravovaného k podání do grantového schématu vyhlašovaného v rámci opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu. K realizaci výplaty dotace zároveň navrhujeme schválit nezbytné rozpočtové opatření.
O poskytnutí dotace navrhujeme uzavřít smlouvu dle materiálu RK-34-2005-26, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Sociální věci připomínky. Navrhovanou rozpočtovou změnu je třeba, v případě jejího odsouhlasení, zohlednit v připravovaném snižování rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 4332 - Zvláštní zařízení pro výkon pěstounské péče.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* poskytnutí dotace kraje Vysočina pro občanské sdružení "Slepíši"na přípravnou fázi projektu Hele hlína ve výši 157 tis. Kč a uzavření smlouvy dle materiálu
RK-34-2005 26, př. 1;
* v rámci výdajové části rozpočtu kapitoly Sociální věci u § 4319 - Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým (kromě ústavní) zvýšení položky 5222 - Neinvestiční dotace občanským sdružením o částku 157 tis. Kč s určením pro občanské sdružení "Slepíši" při současném snížení rozpočtu u § 4332 - Zvláštní zařízení pro výkon pěstounské péče, položky 5021 - Ostatní osobní výdaje o částku 113 tis. Kč, položky 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o částku 32 tis. Kč a položky 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o částku 12 tis. Kč, tj. snížení celkem o 157 tis. Kč.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz