Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2005-21

RK-34-2005-21.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-34-2005-21
NázevModelové ověření územně analytických podkladů na území ORP Chotěboř
Zpracoval P. Průža, L. Ryšavá
Předkládá J. Hulák, J. Strejček
Počet příloh
Popis problémuV souvislosti s připravovaným novým stavebním zákonem Ministerstvo pro místní rozvoj potřebovalo ověřit nové nástroje územního plánování, mezi které, mimo jiné, nově patří územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností (ÚAP ORP). Modelové ověřování probíhalo ve třech krajích - Jihomoravském, Olomouckém a kraji Vysočina. Z kraje Vysočina bylo vybráno k modelovému zpracování ÚAP ORP správní území ORP Chotěboř.
Práce na ÚAP ORP začaly počátkem loňského roku. Na tuto akci byla uzavřena trojstranná úmluva o spolupráci mezi Ministerstvem pro místní rozvoj, krajem Vysočina a městem Chotěboř. Dále byly uzavřeny smlouvy o dílo, kde celková cena díla byla stanovena ve výši 745 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 128/02/2004/ZK ze dne 20. 4. 2004 schválilo z rozpočtu roku 2004 poskytnutí dotace městu Chotěboř z kapitoly Územní plánování ve výši 200 tis. Kč.
Práce na ÚAP ORP nebyly v roce 2004 dokončeny, proto nemohla být městu Chotěboř poskytnuta schválená dotace. Zpracované územně analytické podklady byly odevzdány v září letošního roku.
Na pokrytí výše uvedené celkové částky za modelové ověření zpracování ÚAP ORP se Ministerstvo pro místní rozvoj podílí částkou 150 tis. Kč, město Chotěboř částkou 300 tis.,- Kč a kraj Vysočina částkou 295 tis. Kč. Z toho částka 200 tis. Kč je přislíbená dotace městu Chotěboř a částku 95 tis. Kč uhradil na základě uzavřené smlouvy o dílo odbor OÚPSŘ ze své kapitoly a to za výstupy z územně analytických podkladů použitelné pro kraj Vysočina.
V rozpočtu na rok 2005 bylo v Příloze R1 projednáno poskytnutí dotace městu Chotěboř na ÚAP pro ORJ 7000.
Návrh řešení Odbor ÚPSŘ má v současné době na kapitole Územní plánování, paragraf 3635, položka 5169 Nákup ostatních služeb rozpočtovanou částku 200 tis. Kč určenou na technickou pomoc při pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace. Navrhujeme proto tuto částku poskytnout městu Chotěboř coby přislíbenou dotaci na pořízení územně analytických podkladů.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Územní plánování.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci městu Chotěboř ve výši 200 tis. Kč na zpracované územně analytické podklady pro území obce s rozšířenou působností z kapitoly Územní plánování, paragraf 3635.
Odpovědnost odbor OÚPSŘ, ekonomický odbor
Termín do 30. 11. 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz