Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2005-13

RK-34-2005-13.doc  RK-34-2005-13pr1.xls
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-34-2005-13
NázevÚčelová dotace pro Informační centra SIPVZ
Zpracoval V. Zelený, Z. Nevrkla
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuRozhodnutím č.j. 28 839/2005-551 ze dne 7. 10. 2005 přiznalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT ČR) kraji Vysočina v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání (dále jen SIPVZ) finanční prostředky ve výši 2 660 000,- Kč, z toho investiční prostředky 1 153 500,- Kč a neinvestiční prostředky 1 506 500,- Kč. Dotace smí být použita pro školy zřizované krajem, soukromé školy a školy obecní, které oficiálně získaly od MŠMT ČR čestný název "Informační centrum SIPVZ". Účelová dotace v maximální výši do 190 000,- Kč pro školu je určena v souladu s metodickým pokynem MŠMT č.j. 25 141/2005-551 na výdaje související s nákupem nebo rozšířením technického vybavení, programového vybavení a informačních zdrojů. V termínu do 12. 9. 2005 požádalo o přiznání dotace všech 14 škol, které jsou nositeli čestného názvu "Informační centrum SIPVZ" v kraji Vysočina. Je třeba neprodleně zajistit převod finančních prostředků na oprávněné subjekty.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že v příloze Rozhodnutí MŠMT ČR jsou přesně vymezeny školy zřizované obcí i výše přiznaných prostředků, bude jim dotace poskytnuta prostřednictvím rozpočtu zřizovatele jako tzv. průtoková dotace (viz tabulka 3 materiálu RK-34-2005-13, př. 1). O tyto prostředky se nezvyšuje rozpočet kraje.

Z tohoto důvodu je Radě kraje navrhováno k provedení rozpočtové opatření:
* schválit povýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání - zajištění ICT Standardu služeb v roce 2005 pro školy - Informační centra SIPVZ zřizované krajem a soukromé školy v celkové výši 1 900 tis. Kč
* schválit změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz a investiční dotace právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na zajištění ICT Standardu služeb v celkové výši 1 710 tis. Kč dle tabulky 1 materiálu RK-34-2005-13, př. 1
* schválit poskytnutí účelových prostředků ve výši 190 tis. Kč soukromým školám dle tabulky 2 materiálu RK-34-2005-13, př. 1
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové (pol. 4116, 4216) i výdajové části (kapitoly Školství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání - zajištění ICT Standardu služeb v roce 2005 pro školy - Informační centra zřizované krajem a soukromé školy v celkové výši 1 900 tis. Kč dle materiálu RK-34-2005-13;
* změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz a investiční dotace právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na zajištění ICT Standardu služeb v celkové výši 1 710 tis. Kč dle tabulky 1 RK-34-2005-13, př. 1;
* poskytnutí účelových prostředků ve výši 190 tis. Kč soukromým školám dle tabulky 2 materiálu RK-34-2005-13, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín listopad 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz