Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2005-11

RK-34-2005-11.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-34-2005-11
NázevNávrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství
Zpracoval M. Pech
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo 29. 6. 2005 usnesením č. 0273/04/2005/ZK vypořádání majetkového podílu Středního odborného učiliště zemědělského, Kamenice nad Lipou Masarykova 410 (dále jen škola) převodem nemovitého a movitého majetku školního dvora školy včetně chovného stáda společnosti Agronova M&P spol. s r. o. Vypracováním smluv a zajištěním smluvní agendy, spojené s touto transakcí byla pověřena advokátní kancelář JUDr. Milana Zápotočného. Za tyto právní služby si advokátní kancelář v souladu s § 6, 7 a 11 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu určila odměnu ve výši 77 350 Kč včetně DPH. Tuto částku uhradila škola ze svých provozních prostředků.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje vrátit tyto finanční prostředky do rozpočtu školy navýšením příspěvku na provoz o 77 350 Kč v rámci rozpočtové změny v kapitole Školství.
O tyto prostředky bude snížen § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání v položce Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství.
StanoviskaEkonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtovou změnu v rámci kapitoly Školství, snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání při současném zvýšení § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště, ve výši 77 350,- Kč;
* navýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz Střednímu odbornému učilišti zemědělskému, Kamenice nad Lipou o částku 77 350,- Kč dle materiálu RK-33-2005-11.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín listopad 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz