Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2005-10

RK-34-2005-10.doc  RK-34-2005-10pr1.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-34-2005-10
NázevFOND VYSOČINY - Grantový program "REGIONÁLNÍ KULTURA V."
Zpracoval J. Panáčková, K. Lisá
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuNa zasedání Zastupitelstva kraje dne 26. 10. 2004 byl usnesením č. 417/06/2004/ZK schválen Statut účelového Fondu Vysočiny. Návrh Finančního rámce pro alokaci prostředků z Fondu Vysočiny pro rok 2005 počítá v dílčím cíli 2.4.2. Podpora rozvoje kultury a kulturního dědictví, ochrana a obnova památek s finančními prostředky na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění v rámci grantového programu "Regionální kultura V.".
V předcházejících letech byly grantové programu Regionální kultura, Regionální kultura II., Regionální kultura III. a Regionální kultura IV. velmi úspěšnými programy. Celkem bylo podáno 468 žádostí, celková požadovaná výše podpory činila 15 992 484,- Kč. Kraj Vysočina podpořil v letech 2002 - 2005 celkem 266 projektů na pořádání kulturních akcí v rámci neprofesionálního umění v celkovém objemu 7 190 222,- Kč.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče předkládá návrh na vyhlášení grantového programu REGIONÁLNÍ KULTURA V. na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění v objemu 2 mil. Kč (viz materiál RK-34-2005-10 př. 1). Pro financování grantového programu budou využity finanční prostředky zahrnuté do Alokace Fondu Vysočiny na rok 2005. Program je vyhlašován na podzim již třetím rokem, uzávěrka žádostí bude po novém roce. Finanční prostředky se budou vztahovat na akce, které se uskuteční v období 1. 4. 2006 až 31. 3. 2007.
Vývoj čerpání finančních prostředků alokovaných pro dílčí cíl 2.4.2 v roce 2005 ukazuje následující tabulka:

Celkem dílčí cíl 2.4.2 pro rok 2005
8 009 337,- Kč
GP Líbí se nám v knihovně (vyhodnocen)
- 2 000 000,- Kč
GP Edice Vysočiny III. (vyhodnocen)
- 2 000 000,- Kč
GP Nevyužívané památky (prosinec 2005)
- 2 000 000,- Kč
GP Regionální kultura V. (pro rok 2006)
- 2 000 000,- Kč
Zůstatek
9 337,- Kč
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje
ářčáářPředložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky "Statutu účelového Fondu Vysočiny" a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Komise kultury a památkové péče
Usnesením 016/06/05/Kkpp komise navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit grantový program "Regionální kultura V."
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program "REGIONÁLNÍ KULTURA V." na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění dle materiálu RK-34-2005-10, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče
Termín říjen 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz