Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2005-08

RK-34-2005-08.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-34-2005-08
NázevPodání žádosti na odkoupení pozemku v k. ú. a obci Jihlava
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMajetkový odbor Magistrátu města Jihlavy požádal prostřednictvím OM kraj Vysočinu o vyjádření k možnosti odkoupit do spoluvlastnictví pozemek par. č. 3977/1 - ostatní plocha o výměře 606 m2 v k. ú. a obci Jihlava. Pozemek se nachází v bezprostředním sousedství bytového domu č. p. 1889 na pozemku par. č. 3977/2 a nájemníky domu je v současné době využíván jako dvůr. Podnět Statutárního města Jihlavy vůči vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 1889 byl vyvolán žádostí o odkoupení pozemku podanou jedním z vlastníků bytové jednotky. Kraj Vysočina je vlastníkem bytové jednotky v tomto domě a její správa byla na základě zřizovací listiny svěřena Horáckému divadlu Jihlava. Předmětný byt užívá zaměstnankyně divadla na základě nájemní smlouvy na dobu neurčitou.
Návrh řešení Dle informací zjištěných na majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy je zpravidla minimální kupní cena za 1 m2 pozemku v Jihlavě, druh ostatní plocha činí cca 350,- Kč, celkovou kupní cenu za pozemek lze potom předpokládat minimálně ve výši 212.100,- Kč. OM předkládá k posouzení radě kraje dvě varianty usnesení:

I. varianta
- připojit se k žádosti o odkoupení pozemku par. č. 3977/1 v k. ú. a obci Jihlava do spoluvlastnictví pod podmínkou účasti všech vlastníků bytových jednotek
Návrh usnesení předpokládá schválení podání žádosti o odkoupení pozemku par. č. 3977/1 v k. ú. a obci Jihlava do spoluvlastnictví všech majitelů bytových jednotek

II. varianta
- nepřipojit se k žádosti o odkoupení pozemku par. č. 3977/1 v k. ú. a obci Jihlava do spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek. Dlouhodobým záměrem kraje Vysočina je průběžné snižování rozsahu bytového fondu ve vlastnictví kraje. Zvyšování majetku kraje souvisejícího s bytovým fondem tímto způsobem proto nepovažuje OM za efektivní, vzhledem k tomu, že spoluvlastnický podíl k přilehlému pozemku podstatně neovlivní hodnotu předmětné bytové jednotky v případě jeho eventuálního odprodeje do vlastnictví nájemníka případně třetí osoby.
Návrh usnesení předpokládá neschválení podání žádosti na odkoupení pozemku par. č. 3977/1 v k. ú. a obci Jihlava.
StanoviskaHorácké divadlo Jihlava podalo k možnosti odkoupit předmětný pozemek kladné stanovisko - z hlediska možnosti využití pozemku uživateli bytové jednotky. Odvětvový odbor se ke stanovisku správce připojil.
Návrh usneseníRada kraje
neschvaluje
podání žádosti na odkoupení pozemku par. č. 3977/1 - ostatní plocha v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví Statutárního města Jihlavy.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín listopad 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz