Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2005-06

RK-34-2005-06.doc  RK-34-2005-06pr1.doc  RK-34-2005-06pr1upr1.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-34-2005-06
NázevZásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - návrh na změnu
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina přijalo usnesením č. 038/01/2004/ZK ze dne 17. 2. 2004 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina (dále jen Zásady).
Zásady upravují postup kraje při převodu nemovitého majetku z vlastnictví kraje do vlastnictví zájemce o nemovitý majetek vybraného dle těchto Zásad - zejména přípravu podkladů, předkládání návrhů k projednání v orgánech kraje, zveřejňování záměrů převést nemovitý majetek, určování způsobu jeho převodu a způsobu výběru zájemce jakož i vlastní realizaci uzavírání smluv o převodu nemovitého majetku.
Podle stávající úpravy je jedním z nezbytných podkladů pro rozhodování samosprávných orgánů ve věci konkrétního převodu stanovisko obce na jejímž území se nemovitost nachází. V praxi došlo v několika případech ke zdržení přeložení návrhů na převod nemovitého majetku do samosprávných orgánů kraje kvůli čekání na vyžádané stanovisko obce.
Návrh řešení Předkládaná změna Zásad navrhuje vypustit stanovisko obce z nezbytných podkladů. Návrh předpokládá, že oznámení o zveřejnění záměru převést nemovitý majetek na úřední desce krajského úřadu bude zasláno starostovi obce na jejímž území se nemovitost nachází na vědomí. Tím bude zaručena informovanost obce a její případný zájem o převod nemovitého majetku do vlastnictví obce může být projeven v rámci zákonné lhůty.
Návrh předpokládá doporučení zastupitelstvu kraje schválit nové znění Zásad.
StanoviskaOSŘKŽÚ návrh odsouhlasil a zajistil zpracování Zásad do jednotné podoby.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2005-06, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín listopad 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz