Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2005-02

RK-34-2005-02.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-34-2005-02
NázevKoupě pozemku v k. ú. a obci Jihlava
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 1161/28/2005/RK ze dne 6. 9. 2005 schválila rada kraje zahájení jednání se spoluvlastníky pozemku par. č. 1121/137 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 80 m2 v k. ú. a obci Jihlava, tj. Klausem Andersen, bytem Jihlava, Březinova 2, Helenou Martoňovou, bytem Jihlava, Nad Plovárnou 27, Valtrem Střechou, bytem Jihlava, Nová 3875/12, Pavlem Střechou, bytem Jihlava, Zahradní 12, Aloisem Střechou, bytem Jihlava, U Pivovaru 7, Annou Prokešovou, bytem Jihlava, Březinova 13 o možnosti výkupu uvedeného pozemku do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 460,- Kč/m2. Jedná se o oplocený pozemek v areálu SUS Jihlava. Spoluvlastníci byli osloveni a požádáni o prodej výše uvedeného pozemku za navrhovanou cenu. Dopisem doručeným dne 3. 10. 2005 vyslovili souhlas s prodejem pozemku za navrženou kupní cenu.
Návrh řešení OM navrhuje pozemek par. č. 1121/137 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 80 m2 v k. ú. a obci Jihlava od uvedených spoluvlastníků koupit do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 36 800,- Kč, tj. 460,- Kč/m2. Koupí pozemku do vlastnictví kraje bude vypořádán dosud trvající nájemní vztah.
Usnesení předpokládá doporučení schválit koupi uvedeného pozemku do vlastnictví kraje s tím, že koupený pozemek bude následně vložen dodatkem zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava do této správy příspěvkové organizace.
StanoviskaUsnesením 1161/28/2005/RK ze dne 6. 9. 2005 schválila rada kraje zahájení jednání se spoluvlastníky pozemku par. č. 1121/137 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 80 m2 v k. ú. a obci Jihlava, tj. Klausem Andersen, bytem Jihlava, Březinova 2, Helenou Martoňovou, bytem Jihlava, Nad Plovárnou 27, Valtrem Střechou, bytem Jihlava, Nová 3875/12, Pavlem Střechou, bytem Jihlava, Zahradní 12, Aloisem Střechou, bytem Jihlava, U Pivovaru 7, Annou Prokešovou, bytem Jihlava, Březinova 13 o možnosti výkupu uvedeného pozemku do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 460,- Kč/m2.
Správa a údržba silnic Jihlava iniciovala koupi pozemku par. č. 1121/137 ost. plocha, manipulační plocha o výměře 80 m2 v k. ú. a obci Jihlava.
Odbor dopravy a silničního hospodářství vyslovil souhlas s koupí výše uvedeného pozemku.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemku par. č. 1121/137 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 80 m2 v k. ú. a obci Jihlava od spoluvlastníků, tj. Klause Andersena, bytem Jihlava, Březinova 2, Heleny Martoňové, bytem Jihlava, Nad Plovárnou 27, Valtra Střechy, bytem Jihlava, Nová 3875/12, Pavla Střechy, bytem Jihlava, Zahradní 12, Aloise Střechy, bytem Jihlava, U Pivovaru 7 a Anny Prokešové, bytem Jihlava, Březinova 13 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 36 800,- Kč
Odpovědnost odbor majetkový
Termín listopad 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz