Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2017-26

RK-32-2017-26.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-32-2017-26
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Zpracoval J. Kopecká
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 100 tis. Kč, určenou na činnost krajského úřadu na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Na základě žádosti Ministerstva vnitra bylo rozhodnuto Ministerstvem financí poskytnout neinvestiční účelovou dotaci na zajištění výdajů vzniklých kraji, dotčeným obcím s pověřeným obecním úřadem a obcím na území Kraje Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Pro Kraj Vysočina byly uvolněny prostředky v celkové výši 22 300 tis. Kč, z toho 100 tis. Kč je určeno na činnost krajského úřadu.
Návrh řešení Ekonomický odbor navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ve výši 100 tis. Kč na zajištění výdajů vzniklých kraji v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
StanoviskaOddělení řízení lidských zdrojů souhlasí s návrhem usnesení.
Oddělení hospodářské správy souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6114 - Volby do Parlamentu ČR) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 100 tis. Kč na zajištění výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Odpovědnost odbor ekonomický, oddělení řízení lidských zdrojů, oddělení hospodářské správy
Termín prosinec 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz