Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2017-04

RK-32-2017-04.doc  RK-32-2017-04pr01.pdf  RK-32-2017-04pr02.pdf  RK-32-2017-04pr03.doc  RK-32-2017-04pr04.pdf
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-32-2017-04
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání XIV. Kongres České společnosti chirurgie ruky a III. Kongres České společnosti terapie ruky
Zpracoval V. Eisová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále jen Nemocnice ) se dle materiálu RK-32-2017-04, př. 1, obrátila na zřizovatele s žádostí o příspěvek ve výši 30 000 Kč na pořádání XIV. Kongresu České společnosti chirurgie ruky a III. Kongresu České společnosti terapie ruky (dále jen konference ). Konference se uskuteční
dne 9. - 11. 11. 2017 v hotelu Skalský dvůr. Program konference je uveden v materiálu
RK-32-2017-04, př. 2.
Plánované celkové náklady jsou ve výši 301 000 Kč a plánované celkové výnosy činí 271 000 Kč. Příspěvek ve výši 30 000 Kč by byl určen na úhradu provozních nákladů spojených s organizačním zajištěním konference, například nájemného a tisku pozvánek, programů a certifikátů.
Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0576/08/2016/ZK v rámci § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví schválilo financování vybraných osvětových akcí a záštit nad odbornými konferencemi ve výši 200 000 Kč. Účelem příspěvku je podpora odborných setkání regionálního a celostátního významu pořádaných nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina.
Pro informaci je v materiálu RK-32-2017-04, př. 3 uveden přehled příspěvků na obdobné akce pořádané nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina od roku 2008.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit poskytnutí příspěvku na pořádání XIV. Kongresu České společnosti chirurgie ruky a III. Kongresu České společnosti terapie ruky ve výši 30 000 Kč.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina. Finanční prostředky budou uvolněny nejpozději do 30 dnů po předložení žádosti o poskytnutí příspěvku na provoz zřizovateli.
Kontrola využití dotace bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.
Organizace je dále povinna v případě, že nebude příspěvek využit v plné výši, zaslat nevyčerpané prostředky zpět na zřizovatelem předem určený bankovní účet kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O01954-43 (RK-32-2017-04, př. 4).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 30 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 30 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním XIV. Kongresu České společnosti chirurgie ruky a III. Kongresu České společnosti terapie ruky;
ukládá
ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 30. 11. 2017.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Termín 30. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz