Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2017-37

RK-31-2017-37.doc  RK-31-2017-37pr01.doc  RK-31-2017-37pr02.doc  RK-31-2017-37pr03.doc  RK-31-2017-37pr04.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-31-2017-37
NázevVeřejná zakázka na stavební práce Domov pro seniory Třebíč, M Curieových - rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek
Zpracoval J. Mikésková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředmětem návrhu usnesení je rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek .
Jedná se o rekonstrukci sociálních zařízení v objektu Domova pro seniory Třebíč, M. Curieových 603, a to v rozsahu 4 šachet v 1. - 9.NP. V rámci rekonstrukce bude prováděna likvidace azbestového obložení původního větracího potrubí. Dále bude provedena rekonstrukce pokoje na koupelnu pro klienty v úrovni 2. NP. V pokojích bude provedena rekonstrukce ZTI, elektroinstalace, rekonstrukce podlah a přeložka stávajícího komunikačního zařízení. V úrovni 1. a 2.NP proběhne rekonstrukce VZT se zpětným získáváním tepla. V ostatních sociálních zařízeních bude rekonstruováno odtahové potrubí VZT a stávající větrací jednotky v půdním prostoru pro snížení přenosu hluku a vibrací. Ve všech patrech bude provedena rekonstrukce vstupních otvorů do pokojů. Práce budou prováděny za plného provozu domova pro seniory.
Stavební úpravy budou provedeny v období od listopadu 2017 do června 2018.
Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena v souladu s projekčním rozpočtem, zpracovaným Ing. Bohumilem Berounem, Slunná 1137, 674 01 Třebíč, IČO 60407336, a to v částce cca 14 750 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.
OM považuje za účelné ustanovit hodnotící komisi, kterou pověří posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek dle § 114 až 122 ZZVZ. Komise bude mít 5 členů, bude usnášeníschopná při přítomnosti nejméně dvou třetin jejích členů a rozhodovat bude nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Komise z jednání vyhotoví písemný protokol.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje:
* rozhodnout o zahájení veřejné zakázky na stavební práce Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ZZVZ uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-31-2017-37, př. 1
* schválit zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-31-2017-37, př. 2
* jmenovat hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-31-2017-37, př. 3
OM navrhuje k zadávání veřejné zakázky tyto termíny a kritéria:
- zahájení zadávacího řízení - nejpozději 6. 10. 2017
- konec lhůty pro podávání nabídek - 23. 10. 2017 ve 13.00 hod. (předpoklad)
- způsob hodnocení nabídek - ekonomická výhodnost, která bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny
StanoviskaOdbor sociálních věcí souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-31-2017-37, př. 1;
schvaluje
zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-31-2017-37, př. 2;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-31-2017-37, př. 3.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 23. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz