Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-19

RK-24-2017-19.doc  RK-24-2017-19pr01.doc  RK-24-2017-19pr02.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-24-2017-19
NázevRozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky III/1327 Žirovnice - průtah
Zpracoval L. Procházková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky pro realizaci stavby III/1327 Žirovnice - průtah. Formou smlouvy o společném postupu zadavatelů se zadavatelé Kraj Vysočina a město Žirovnice dohodli, že na financování dotčené veřejné zakázky se budou podílet v rozsahu prací vymezených projektovou dokumentací. Zakázka byla organizována jako otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zahájeném odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel šest nabídek. V průběhu posouzení a hodnocení nabídek nevyřadila hodnotící komise žádnou z nabídek. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze RK-24-2017-19, př. 1 - Zpráva o hodnocení nabídek a záznam o posouzení splnění podmínek účasti .
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek v souladu se stanoveným kritériem ekonomické výhodnosti podle nejnižší nabídkové ceny za obě části veřejné zakázky. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka dodavatele SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa, Odštěpný závod České Budějovice, Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice, IČO 25018094, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 10 752 497,12 Kč bez DPH. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit výsledek zadávacího řízení dle materiálu RK-24-2017-19, př. 1 a rozhodnout o výběru dodavatele k uzavření smlouvy v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti, vypracovanou hodnotící komisí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky III/1327 Žirovnice - průtah dle materiálu RK-24-2017-19, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa, Odštěpný závod České Budějovice, Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice, IČO 25018094, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-24-2017-19, př. 1;

ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 8. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz