Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-61

RK-29-2017-61.doc  RK-29-2017-61pr01.doc  RK-29-2017-61pr01upr1.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-29-2017-61
NázevPravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech
Zpracoval E. Láníková, J. Jež, P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech (dále jen Pravidla ).
Charakteristickým problémem kvality ovzduší České republiky je dlouhodobé překračování imisních limitů, které legislativa stanovuje pro jemné prachové částice PM10, PM2,5 a pro látku ze skupiny tzv. polycyklických aromatických uhlovodíků benzo(a)pyren. Tento problém kvality ovzduší se nevyhýbá ani regionům s relativně čistým ovzduším, mezi které se řadí i Kraj Vysočina. Je prokázáno, že významnými zdroji těchto znečišťujících látek jsou lokální zdroje vytápění neboli lokální topeniště na pevná paliva nevyužívající automatického přikládání.
V rámci Operačního programu Životní prostředí byla Kraji Vysočina Rozhodnutím o poskytnutí dotace na realizaci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II přidělena v roce 2017 částka 238 800 000 Kč právě na výměnu těchto zdrojů znečištění. Tato částka je rozdělena na investiční prostředky určené na poskytnutí finanční podpory konečným uživatelům na dílčí projekty (230 873 786 Kč) a neinvestiční prostředky určené na pokrytí výdajů spojených s administrací projektu (6 926 214 Kč) a publicitu projektu (1 000 000 Kč).
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech dle materiálu RK-29-2017-61, př. 1.
StanoviskaEO: bere materiál na vědomí.

OI: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID PR02270
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech dle materiálu RK-29-2017-61, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 19. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz