Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-22

RK-29-2017-22.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-29-2017-22
NázevStavba II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 , zrušení věcného břemene
Zpracoval J. Krška
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zrušení věcného břemene k vybudování a údržbě STL a VTL plynovodu na pozemku p. č. 663/58 v k. ú. Valeč u Hrotovic. Pozemek je zapsaný u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Třebíč na listu vlastnictví č. 151 pro katastrální území Valeč u Hrotovic a obec Valeč, vlastnické právo Kraj Vysočina, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
Věcné břemeno bylo zřízeno na základě smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené dne 19. 1. 1996 mezi ČR-Správou a údržbou silnic Třebíč (povinného z věcného břemene) a Obcí Valeč (oprávněného z věcného břemene). Vklad práva byl povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu v Třebíči V3 - 1139/99 s právními účinky vkladu ke dni 13. 4. 1999. Podle článku III. smlouvy se věcné břemeno zřizuje na dobu neomezenou. Věcné břemeno bude mj. omezovat vlastníka pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ v EN p.č. 714/1 v k.ú. Valeč u Hrotovic a obci Valeč. Po provedené digitalizaci katastrálních map z výše uvedeného pozemku vznikl mimo jiné pozemek KN par. č. 663/58 v k. ú. Valeč u Hrotovic na kterém vázne výše uvedené věcné břemeno.
V souvislosti se stavbou II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 je pozemek určený ke směně za pozemky vlastníků, které jsou podle záborového elaborátu potřebné pro uskutečnění uvedené stavby. Vlastníci souhlasí se směnou za předpokladu, že pozemek p. č. 663/58, orná půda, o výměře 836 m2, v k. ú. Valeč u Hrotovic bude bez věcného břemene.
Obec Valeč se zrušením věcného břemene souhlasí.
Návrh řešení Odbor majetkový doporučuje radě kraje zrušit věcné břemeno k vybudování a údržbě STL a VTL plynovodu pro obec Valeč na pozemku par. č. 663/58 v k. ú. Valeč u Hrotovic a rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a Obcí Valeč smlouvu o zrušení věcného břemene.
Smlouva není předkládána, ze smluvního vztahu nevyplynou pro kraj žádné povinnosti ani závazky.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a Obcí Valeč smlouvu o zrušení věcného břemene k vybudování a údržbě STL a VTL plynovodu na pozemku par. č. 663/58 v k. ú. Valeč u Hrotovic.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz