Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-61

RK-24-2017-61.doc  RK-24-2017-61pr01.pdf  RK-24-2017-61pr02.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-24-2017-61
NázevSouhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2018 a schválení dokumentu Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2018
Zpracoval J. Bína, O. Tvarůžková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNa základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 95 písm. e) je kraj povinen zajistit dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. K plnění této povinnosti se kraji poskytuje ze státního rozpočtu účelově určená dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb. MPSV vyhlásilo dotační řízení pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2018, kde jsou stanoveny podmínky pro podání souhrnné žádosti kraje o dotaci v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. Termín pro podání souhrnné žádosti byl stanoven na 31. 7. 2017.
V materiálu RK-24-2017-61, př. 1 je připojen návrh souhrnné žádosti o dotace MPSV. Požadovaná výše dotace v souhrnné žádosti je uvedená jako optimální v částce 700 mil. Kč, vycházející z následujících předpokladů:
V roce 2016 byly do Kraje Vysočina poskytnuty dotace v úhrnné výši 471 mil. Kč k financování schválené sítě sociálních služeb. V letošním roce došlo k navýšení platů zaměstnanců v sociálních službách až o 23 % a z toho důvodu rostou náklady poskytovatelů. Pro rok 2018 lze počítat s dalším navýšením osobních nákladů v této oblasti a dále je nutné zohlednění priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina, především nedostatečných kapacit domovů se zvláštním režimem (závažný nárůst počtu uživatelů s demencí), chráněného bydlení nebo potřeby zlepšení pokrytí území pečovatelskou službou.
Konečnou výši dotace stanoví kraji MPSV na základě procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok (pro Kraj Vysočina činí stanovený podíl 5,3%).

Dalším dokumentem připojeným k tomuto materiálu jsou Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2018, ve kterých je uveden popis způsobu rozdělení a čerpání dotace. V nich je vyřešeno:
- popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory sociálních služeb (viz část VII metodiky),
- popis způsobu stanovení redukčních mechanismů a reálné výše finanční podpory sociálních služeb,
- popis mechanismu přidělení finanční podpory na jednotlivé sociální služby,
- popis mechanismu čerpání dotace - platby poskytovatelům služeb, monitoring finanční podpory, apod.
Pro rok 2018 budou použita pravidla, která vycházejí z pravidel schválených pro rok 2017, a mimo jiné bude ještě zachována možnost použití přechodového mechanismu. Oproti minulému roku dochází zejména ke zpřesnění informací a formulací. Navrhujeme, aby výše obvyklých nákladů, příjmů a koeficientů potřebných pro výpočet byly stanoveny radou, při vyhlášení termínů pro podávání žádostí, který bude vyhlašován na podzim v návaznosti na dohodu, kdy MPSV bude mít možnost otevřít aplikaci.
Na jednání rady kraje byla usnesením č. 0310/04/2017/ZK schválena Aktualizace krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina na rok 2018. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje spolu se Zásadami pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2018 bude přílohou žádosti o dotaci MPSV spolu s dalšími náležitostmi, které vyplývají z rozpočtových pravidel státu.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit dokument Žádost kraje a Hl. města Prahy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2018 (oficiální název tiskopisu, který nelze v elektronické aplikaci měnit) a jeho podání na MPSV dle přílohy
RK-24-2017-61, př. 1 a doporučit zastupitelstvu kraje schválit dokument Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2018 dle přílohy RK-24-2017-61, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
podat dokument Žádost kraje / Hl. města Prahy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2018 dle materiálu RK-24-2017-61, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2018 dle materiálu RK-24-2017-61, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz