Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-52

RK-24-2017-52.doc  RK-24-2017-52pr01.pdf
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-24-2017-52
Název1. monitorovací zpráva projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
Zpracoval A. Nosková, M. Průšová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizuje od 1. 1. 2017 projekt Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina , schválený usnesením rady kraje č. 0398/09/2016/RK Na projekt pod registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005680 byla poskytnuta dotace z OPZ v celkové maximální výši 11 529 108,88 Kč. Cílem projektu je dosáhnout pozitivního vlivu na počet dětí umístěných do náhradní rodiny, a tím minimalizovat počet dětí v ústavní výchově. Tohoto cíle nebudeme moci dosáhnout, dokud nebude vytvořena potřebná síť pěstounských rodin. Tento projekt pomůže k vytvoření širší sítě pěstounských i osvojitelských rodin. Dále projekt přispěje ke zlepšení spolupráce s dalšími spolupracujícími subjekty v rámci aktivit, které povedou ke zvýšení počtu zájemců o problematiku náhradní rodinné péče. Pro zajištění kvalitní koordinace výkonu sociálně-právní ochrany dětí a pro naplnění všech cílů projektu došlo k personálnímu posílení na úseku sociálně-právní ochrany dětí o 3 pracovníky.
V souladu s harmonogramem projektu je nyní nutno předložit průběžnou monitorovací zprávu č. 1 za období od 1. 1. 2017 do 30. 06. 2017. Za dané monitorovací období byla odborem sociálních věcí zpracována monitorovací zpráva, materiál přiložen pod názvem
RK-24-2017-52, př. 1., ve které je uvedena obsahová část monitorovací zprávy, kde jsou popsány všechny aktivity realizované v daném období. Jedná se o realizaci následujících klíčových aktivit: rozvoj a rozšiřování systémů kvality v sociálně-právní ochraně dětí, specializace pěstounské péče na přechodnou dobu, propagace a zvýšení informovanosti o náhradní rodinné péči, zajištění supervize a vzdělávání pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí, vytvoření funkčního nástroje pro evidenci žadatelů a dětí v rámci procesu náhradní rodinné péče a evaluace projektu.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí monitorovací zprávu dle materiálu RK-24-2017-52, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.

Projektová kancelář bere monitorovací zprávu na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina dle materiálu RK-24-2017-52, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 7. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz