Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-50

RK-24-2017-50.doc  RK-24-2017-50pr01.doc  RK-24-2017-50pr02.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-24-2017-50
NázevNávrh Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
Zpracoval A. Krištofová, P. Tulis
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina jako územní samosprávný celek hospodaří podle rozpočtu. Základní zákonný rámec pro sestavování rozpočtu a pro celý rozpočtový proces je dán zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon mimo jiné stanoví, že rozpočet na následující kalendářní rok je třeba schválit před 1. lednem příslušného rozpočtového roku (v opačném případě se do doby schválení rozpočtu řídí hospodaření kraje pravidly rozpočtového provizoria). V této souvislosti se ekonomický odbor začal zabývat přípravou rozpočtu na rok 2018.
Návrh řešení Ekonomický odbor navrhuje radě kraje schválit zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 popsané v příloze č. 1 tohoto materiálu.
Zároveň je radě kraje předkládán i časový a věcný harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-24-2017-50, př. 1;
bere na vědomí
Harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu
RK-24-2017-50, př. 2.
Odpovědnost OE, správci rozpočtových prostředků
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz