Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-08

RK-24-2017-08.doc  RK-24-2017-08pr01.doc  RK-24-2017-08pr02.pdf  RK-24-2017-08pr03.pdf  RK-24-2017-08pr04.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-24-2017-08
NázevRozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
Zpracoval K. Fialová, J. Štanclová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0576/08/2016/ZK schválilo rozpočet kraje pro rok 2017. Na provoz Národního onkologického registru (dále jen NOR) byla v rámci kapitoly Zdravotnictví vyčleněna částka 300 tis. Kč, a to v rámci § 3549 s tím, že příspěvek bude rozdělen mezi všechna pracoviště v rámci Kraje Vysočina.
NOR České republiky je celoplošným populačním registrem provozovaným od roku 1976. Jeho úlohou je registrace onkologických onemocnění, tj. shromažďování dat, jejich verifikace, ukládání, ochrana a zpracování. NOR poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy, které jsou využívány jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, dále pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum. Sběr dat je povinný dle zákonného opatření a zároveň naprosto nutný pro plánování potřeby onkologické péče a hodnocení jejího přínosu. NOR je nedílnou součástí komplexní onkologické péče.
Údaje registru slouží také k podpoře včasné diagnostiky a léčby novotvarů a přednádorových stavů, ke sledování trendů jejich výskytu, příčinných faktorů a společenských důsledků. Zpravodajskými jednotkami jsou zdravotnická zařízení, na kterých bylo onemocnění diagnostikováno, léčeno a dispenzarizováno. Údaje o pacientech do registru zasílají speciálně určení a vyškolení zdravotničtí pracovníci.

Popis činností, které jsou v rámci NOR vykonávány v okresních pracovištích:
* třídění došlých onkologických hlášení + přiřazování příloh, které dochází zvlášť, rozesílání žádostí o doplnění údajů a kontrolních hlášení k doplnění, třídění listů o prohlídce mrtvého, archivace;
* zpracování průběžně přicházejících onkologických hlášení: kontrola a doplnění dat onkologického hlášení dle přiřazených příloh tj. histologického nálezu, propouštěcích zpráv, operačního protokolu, konziliárních vyšetření, listu o prohlídce mrtvého v případě zemřelých osob - údaje kontroluje u každého pacienta lékař;
* zkontrolované hlášení pořizuje sestra z papírové formy do elektronické formy onkologického hlášení v programu AMISR a následně provede zápis onkologického hlášení do evidenční knihy jak na magnetickém mediu, tak v papírové formě a provede archivaci papírové formy hlášení včetně příloh;
* zpětné kontroly: čtvrtletní kontrola zemřelých pacientů dle listu o prohlídce mrtvého, ověření, zda jsou nahlášeni všichni onkologičtí pacienti, kteří mají v diagnóze uveden zhoubný nádor - pokud nahlášení chybí, je nutné dotypování;
* zpracování kontrolních onkologických hlášení (po 1., 2., 3., 4., 5., 7., 10., a dále po každých 5 letech a při úmrtí) - většinou čtvrtletně tisk požadavků onkologických hlášení, rozesílání na dispenzarizující pracoviště, údaje z vrácených vyplněných kontrolních hlášení se kontrolují a pořizují do systému.

Popis činností v regionálním pracovišti:
Od 1. 1. 2007 převzalo krajské pracoviště NOR již v plném rozsahu organizačně-metodické řízení okresních pracovišť NOR v Kraji Vysočina. Kromě výše uvedených činností okresního pracoviště je toto pracoviště odpovědno za výkon následujících činností:
* odpovědnost za kvalitu vstupních dat do NOR v rámci kraje,
* členství vedoucího lékaře regionálního pracoviště NOR v Radě NOR,
* zajištění a rozdělování financí z celostátního příspěvku MZ,
* zajištění školících a vzdělávacích akcí NOR v regionu,
* účast na celostátních školících akcích NOR.
V praxi k výše uvedenému náleží také časově náročné analýzy dat, rozbory chybovosti a zajišťování nápravy, zpracování statistik a zpráv pro Radu NOR.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje rozdělit finanční prostředky v celkové rozpočtované výši 300 tis. Kč na jednotlivá pracoviště podle počtu nahlášených nových případů do centrálního registru v posledním ukončeném roce (dle materiálu RK-24-2017-08, př. 1). Počty nahlášených novotvarů podle okresů je možno ověřit na webovém portálu onkologické společnosti www.linkos.cz. Tento způsob dělení je používán i v jiných krajích a byl odsouhlasen všemi vedoucími okresních poboček NOR v kraji. Prostředky budou použity k zajištění provozu pracovišť NOR včetně vybavení pracovišť (výpočetní technika, kancelářské potřeby a zařízení - skříně pro uchování písemné dokumentace, hlášenky, tonery apod.), na inovaci techniky a pokrytí mzdových nákladů. Finanční prostředky budou rozděleny v následujících výších:
Pracoviště Počet hlášení Podíl (v Kč) Nemocnice Havlíčkův Brod 711 49 500 Nemocnice Jihlava 1 012 70 570 Nemocnice Nové Město na Moravě 1 156 80 650 Nemocnice Pelhřimov 534 37 110 Klinická onkologie Třebíč, s.r.o. 892 62 170 Celkem 4 305 300 000 V rámci okresu Třebíč je tato péče zajišťována poskytovatelem zdravotních služeb Klinická onkologie Třebíč, s.r.o., se sídlem Třebíč - Nové Dvory, Obránců míru 491/51, IČO 292 99 667, kterému jsou prostředky poskytovány formou neinvestiční dotace.
Kontrola využití příspěvku a dotace bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku a dotace bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.
Nemocnicím jsou finanční prostředky poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o které je v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor ekonomický: nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví připomínky. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 je na kapitole Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče uvažováno s finančními prostředky na činnost okresních center Národního onkologického registru ve výši 300 tis. Kč.

Odbor informatiky: Podpory byly zaevidovány v systému eDotace - ID dotace O02201
(RK-24-2017-08, př. 2), O01954-30 (RK-24-2017-08, př. 3).
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Zdravotnictví, § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče poskytovateli zdravotních služeb Klinická onkologie Třebíč, s.r.o., Třebíč, Obránců míru 491/51, IČO 292 99 667 ve výši 62 170 Kč na provoz okresního pracoviště Národního onkologického registru;
* uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-24-2017-08, př. 4;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provozo částku 237 830 Kč, a to pro:
- Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČO 00179540 o 49 500 Kč,
- Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČO 00090638 o 70 570 Kč,
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČO 00511951 o 37 110 Kč,
- Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČO 00842001 o 80 650 Kč,
s určením na zajištění provozu pracovišť Národního onkologického registru včetně vybavení pracovišť a pokrytí mzdových nákladů.
Odpovědnost ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz