Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2016-10

RK-34-2016-10.doc  RK-34-2016-10pr01.doc  RK-34-2016-10pr02.doc  RK-34-2016-10pr03.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-34-2016-10
NázevPoskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje na zhotovení sochy Přemysla II. Otakara v rakouském Marcheggu
Zpracoval J. Wiche
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina má partnerskou smlouvu s Dolním Rakouskem již od roku 2002 a dlouhodobě podporuje přeshraniční spolupráci organizací z partnerských regionů v různých oblastech.
Na jaře 2016 proběhla vrcholná česko-rakouská konference poslanců a senátorů obou zemí ve Slavonicích, kde byl prezentován projekt sochy Přemysla II. Otakara v rakouské obci Marchegg. Spolek již úspěšně realizoval sochu Přemysla II. Otakara ve Vysokém Mýtě v roce 2013. Socha bude spolufinancována z několika zdrojů, hlavním zdrojem bude dotační program Ministerstva kultury, podílet se bude i rakouská obec Marchegg, kde bude pomník umístěn. Bližší informace včetně vysvětlení situace jsou obsahem materiálů RK-34-2016-10, př. 1 a RK-34-2016-10, př. 2.
Návrh řešení Spolek Pomník zakladatele měst, z. s. , zastoupený panem poslancem
PaeDr. Mgr. Augustinem Karlem Andrle Sylorem, se obrátil na Kraj Vysočina s žádostí o podporu svého projektu. Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a navrhuje radě kraje poskytnout dar ve výši dle uvážení rady kraje na krytí nákladů souvisejících se zhotovením sochy Přemysla II. Otakara v dolnorakouském Marcheggu. Finanční dar bude obdarovanému předán na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-34-2016-10, př. 3.
StanoviskaEkonomický odbor: Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016, v kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6223 je počítáno s finančními prostředky na zajištění vztahů s partnerskými regiony.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - O01629.0013.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce ve výši ........................... Kč spolku Pomník zakladatele měst, z. s., se sídlem: Vysoké Mýto - Choceňské Předměstí, Luční 260, PSČ 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27027856, dle materiálu RK-34-2016-10, př. 3.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz