Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 34/2016 - 17.10.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Sponzorský příspěvek a peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
03Věcné dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
04Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
05Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
06Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjček Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, poskytnutých na úhradu přenesené daňové povinnosti a na pořízení bezobslužného parkovacího systému
07Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí 2016
08Odprodej výpočetní techniky v užívání zastupitelů
09Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
10Poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje na zhotovení sochy Přemysla II. Otakara v rakouském Marcheggu
11Obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvková organizace
12Stanovení platu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
13Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
14Návrh na poskytnutí dotace pro Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, zapsaný ústav - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
15Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
16Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
17Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
18Darování pozemku v k. ú. a obci Měřín
19Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba
20Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní v rámci majetkoprávní přípravy stavby Černíč - most ev. č. 40622-2
21Rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy spolupráci v oblasti pojišťovnictví
22Darování pozemků v k. ú. a obci Pacov městu Pacov
23Majetkoprávní vypořádání pozemku pod silnicí II/406, změna kupní ceny
24Předání majetku k hospodaření Domovu pro seniory Velké Meziříčí
25Darování pozemku v k.ú. Bojiště
26Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/408 Jemnice - křiž. s II/152
27Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
28Navýšení závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2016
29Dofinancování projektu Pukec hra pro všechny - Pukec Spiel für alle realizovaného Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru na CVVZ 2016
31Motivační stipendia na podporu učebních oborů - aktualizace pravidel
32Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
33Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola Třebíč
34Návrh na stanovení odvodu z fondu investic Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384, do rozpočtu kraje a na provedení rozpočtového opatření
35Monitorování kvality vzdělávání
36Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
37Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/353 Stáj - Zhoř, PD
38Návrh kupních cen pro majetkoprávní přípravu dopravních staveb spolufinancovaných z fondů EU
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz