Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-45

RK-21-2016-45.doc
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-21-2016-45
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval L. Hondlová, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuOdbor sociálních věcí kromě plánovaných aktivit v roce 2016 zaměřených na vzdělávání ředitelů, klíčových pracovníků a organizování akcí např. Srdce na dlani, hradí v roce 2016 také analýzy a poradenskou činnost související s přechodem financování sociálních služeb z MPSV na kraj a nastavení sběru dat od poskytovatelů sociálních služeb, které budou podkladem pro stanovení a kontrolu vyrovnávací platby. Aby bylo možné zajistit všechny tyto plánované aktivity v roce 2016, navrhujeme v rámci kapitoly Sociální věci navýšit § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 1 400 000 Kč při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o částku 1 400 000 Kč.
Kromě plánovaných akcí v roce 2016 bude v rámci rodinné a seniorské politiky realizována řada dalších aktivit v souladu s připravovanou celostátní Koncepcí rodinné politiky, kterou připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jedná se o řadu aktivit pro mezigenerační setkávání a vzájemnou interakci - celostátní setkání rodin a seniorů v Šiklově mlýně, pravidelné akce pořádané v rámci svátku seniorů, organizačnímu zajištění přednášek pro seniory a rodiny s dětmi v rámci Kraje Vysočina. Zároveň je plánováno zajištění spolufinancování provozu Family Pointů v Kraji Vysočina, stejně jak je tomu v případě Senior Pointů. V souladu s připravovanou koncepcí jsou plánovány aktivity k podpoře náhradního rodičovství a pěstounství. Aby bylo možné zajistit všechny tyto plánované aktivity v roce 2016, navrhujeme u kapitoly Sociální věci navýšit § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 2 000 000 Kč.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, v rámci kterého bude navýšena kapitola Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 2 000 000 Kč na úhradu výdajů v rámci rodinné a seniorské politiky a podpory náhradního rodičovství a pěstounství. Dále navrhujeme schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 1 400 000 Kč při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o částku 1 400 000 Kč na úhradu dalších výdajů odboru sociálních věcí.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 8. 6. 2016 činí 36 154 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 2 000 000 Kč na úhradu výdajů v rámci rodinné a seniorské politiky a na podporu náhradního rodičovství a pěstounství;
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 1 400 000 Kč při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 1 400 000 Kč na úhradu dalších výdajů odboru sociálních věcí.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 2016- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz