Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-34

RK-21-2016-34.doc  RK-21-2016-34pr01.pdf  RK-21-2016-34pr02.pdf
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-21-2016-34
NázevUzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Humpolec
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu nezbytné pro vydání stavebního povolení pro akci II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka na pozemcích kraje, zahrnutých do trvalého a dočasného záboru předmětné stavby v rámci stavebních objektů budovaných městem.
Kraj Vysočina zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem dopravy a silničního hospodářství a město Humpolec budou společnými investory akce II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka . Ta je v seznamu akcí plánovaných k zahájení v roce 2017. Vlastní akce kraje spočívá ve výstavbě nové okružní křižovatky místo stávající průsečné křižovatky silnic II/347 a III/34771 a úpravě odvodu dešťové vody pomocí uličních vpustí do stávající kanalizace. Město Humpolec zároveň provede rekonstrukci ul. Jana Zábrany, úpravu chodníků, vjezdů, vegetační úpravy a přeložky veřejného osvětlení a metropolitní sítě. Dále dojde k provedení přeložky sítí NN, plynovodu, optického kabelu a sítě elektronické komunikace s označením PVSEK.
Předpokládaný termín zahájení stavby je duben 2017 a plánovaná délka stavby je 7 měsíců. Kraj Vysočina má již pozemky pro tuto stavbu smluvně ošetřeny.
Nyní se na OM obrátilo město Humpolec se žádostí o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka pro objekty SO 102 - ulice Jana zábrany, SO 103 - chodníky a vjezdy, SO 301 - odvodnění kanalizace a SO 441 - veřejné osvětlení, na pozemcích ve vlastnictví kraje. Stavebními objekty města budou (trvale i dočasně) dotčeny mj. i pozemky ve vlastnictví Kraje Vysočina par. č. 1496/29, par. č. 1496/131 a par. č. 2453/1 v k. ú. a obci Humpolec. Přesný rozsah záborů je uveden v materiálu RK-21-2016-34, př. 1.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s městem Humpolec smlouvu zakládající právo provést stavbu na výše uvedené pozemky v rozsahu dle materiálu RK-21-2016-34, př. 1. Jedná se o standardní smlouvu, proto není přikládána.
Výše uvedenou akcí investovanou městem Humpolec dojde mj. k rekonstrukci ul. Jana Zábrany, úpravě chodníků, vjezdů, vegetačním úpravám a přeložkám veřejného osvětlení, kanalizace a metropolitní sítě.
Po dokončení akce dojde k zaměření skutečného stavu průběhu stavby geometrickým plánem a k následnému majetkoprávnímu vypořádání pozemků zastavěných touto akcí (darování pozemků zastavěných chodníky, vjezdy, místní komunikací a ke zřízení služebností k sítím a kanalizaci).
Tento materiál předpokládá rozhodnout uzavřít uvedenou smlouvu.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Humpolec se sídlem Horní nám. 300, 396 01 Humpolec, IČ 002 48 266 na straně stavebníka a Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemků, smlouvu zakládající městu Humpolec právo provést stavbu II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka, SO 102 - ulice Jana zábrany, SO 103 - chodníky a vjezdy, SO 301 - odvodnění kanalizace a SO 441 - veřejné osvětlení na části pozemků par. č. 1496/29, par. č. 1496/131 a par. č. 2453/1 v k. ú. a obci Humpolec v rozsahu materiálu RK-21-2016-34, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 8. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz