Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-30

RK-21-2016-30.doc  RK-21-2016-30pr01.xls  RK-21-2016-30pr02.doc  RK-21-2016-30pr03.doc  RK-21-2016-30pr04.doc  RK-21-2016-30pr05.xls  RK-21-2016-30pr06.pdf
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-21-2016-30
NázevMajetkoprávní příprava stavby III/03810 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03810-2
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je stavebníkem stavby III/03810 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03810-2 . Uvedená stavba řeší problematiku opravy stávajícího mostního objektu ležícího na silnici III/03810 a převádějící ji přes vodní tok Šlapanka. Projektová dokumentace řeší opravu stávajícího mostního objektu v rozsahu jeho opravy se zachováním stávající nosné konstrukce. Výše uvedená stavba bude financována z rozpočtu kraje - příloha D 2.
Ze situace záborů, která je součástí projektové dokumentace vypracované firmou MDS PROJEKT, Försterova č.p.175, Vysoké Mýto, vyplývá potřeba trvalého záboru pozemků v rozsahu dle materiálu RK-12-2014-10, př. 1. Předkládaný materiál řeší možnost dočasného záboru pozemků pro stavbu, tj. na pozemků ve vlastnictví města Havlíčkův Brod, ČR - Povodí Vltavy s.p., a Ředitelství silnic a dálnic ČR, dále i fyzických osob.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Krajem Vysočina a vlastníkem pozemků městem Havlíčkův Brod v rozsahu dle materiálu RK-21-2016-30, př. 2, smlouvu o provedení stavby mezi Krajem Vysočina a vlastníkem pozemků Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v rozsahu dle materiálu RK-21-2016-30, př. 3. Dále odbor majetkový navrhuje uzavřít nájemní smlouvu mezi Krajem Vysočina a Povodím Vltavy, s. p. v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-21-2016-30, př. 4. S vlastníky dotčených pozemků - fyzickými osobami navrhuje odbor majetkový uzavřít nájemní smlouvy v rozsahu a za cenu dle materiálu
RK-21-2016-30, př. 5 (tyto smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smlouvy).
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít smlouvu o výpůjčce pro stavbu III/03810 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03810-2 mezi Krajem Vysočina na straně investora a městem Havlíčkův Brod na straně vlastníka pozemků v rozsahu dle materiálu RK-12-2014-10, př. 2;
* uzavřít smlouvu o provedení stavby III/03810 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03810-2 mezi Krajem Vysočina na straně investora a a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ: 145 05, na straně vlastníka pozemků v rozsahu dle materiálu RK-21-2016-30, př. 3;
* uzavřít nájemní smlouvu pro stavbu III/03810 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03810-2 mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a Povodím Vltavy, s. p. na straně vlastníka pozemků v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-21-2016-30, př. 4;
* uzavřít nájemní smlouvy pro stavbu III/03810 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03810-2 s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smlouvy u pozemků potřebných jako dočasný zábor v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-21-2016-30, př. 5.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 9. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz