Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-22

RK-21-2016-22.doc  RK-21-2016-22pr01.doc  RK-21-2016-22pr02.doc  RK-21-2016-22pr03.doc  RK-21-2016-22pr04.doc  RK-21-2016-22pr05.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-21-2016-22
NázevUdělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Havlíčkův Brod
ZpracovalZ. Nevrkla, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Gymnázia Havlíčkův Brod (dále jen škola ) o udělení souhlasu s uzavřením čtyř darovacích smluv, jichž předmětem je nabytí třech finančních účelových darů a jednoho věcného daru do vlastnictví školy.
Škola obdržela návrh třech darovacích smluv na přijetí finančních účelových darů v celkové výši 20 000 Kč určených na realizaci vzdělávací a kulturní akce Umělecký kurz gymnázia , která se koná ve dnech 3. - 11. 6. 2016 v klášterním areálu v Želivi. Závazkem obdarovaného je použít darované částky výhradně na zabezpečení této akce. Návrh darovacích smluv obsahují materiály RK-21-2016-22, př. 1, RK-21-2016-22, př. 2 a RK-21-2016-22, př. 3. Příloha č. 1 tohoto materiálu je neveřejná, důvod její neveřejnosti je uveden v materiálu RK-21-2016-22, př. 5.
Dále škola obdržela návrh darovací smlouvy na přijetí věcného daru - 20 ks počítačů v celkové hodnotě 16 000 Kč. Závazkem obdarovaného je použít věcný dar výhradně ke stanovenému účelu. Návrh darovací smlouvy obsahuje materiál RK-21-2016-22, př. 4.
Podle § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11, a to v čl. 2 odst. 2 písm. l). Gymnázium Havlíčkův Brod proto požádalo o udělení souhlasu zřizovatele.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-21-2016-22, př. 1, RK-21-2016-22, př. 2, RK-21-2016-22, př. 3 a RK-21-2016-22, př. 4.
Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-21-2016-22, př. 1, RK-21-2016-22, př. 2,
RK-21-2016-22, př. 3 a RK-21-2016-22, př. 4.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod
Termín 2016- 6-30
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz