Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-16

RK-21-2016-16.doc  RK-21-2016-16pr01.doc  RK-21-2016-16pr02.doc  RK-21-2016-16pr03.doc  RK-21-2016-16pr04.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-21-2016-16
NázevVeřejná zakázka na služby: II/128 Lukavec, PD
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zadání veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace pro akci II/128 Lukavec, PD. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 98 zákona rozdělena na části. Veřejnou zakázku tvoří 3 části:
Část 1) II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba
Část 2) II/128 Pacov - Lukavec, 2. a 3. stavba
Část 3) II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje.
Financování plnění předmětu zakázky je předpokládáno z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Zakázka bude zadána jako podlimitní otevřené řízení. Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje zadávací dokumentace dotčené veřejné zakázky jsou obsaženy v materiálu RK-21-2016-16, př. 1. Zadavatel za účelem posouzení a hodnocení nabídek jmenuje členy a náhradníky za členy komise pro otevírání obálek, resp. hodnotící komise.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky II/128 Lukavec, PD formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-21-2016-16, př. 1;
* jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-21-2016-16, př. 2;
* jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-21-2016-16, př. 3. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva Kraje Vysočina a jejich náhradníky,
* uložit Odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu
K zadání veřejných zakázek odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje termíny a kritéria:
* odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek - uveřejnění veřejné zakázky - po přijetí rozhodnutí rady kraje
* konec lhůty pro podávání nabídek a otevírání obálek - 13. 7. 2016
* způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky II/128 Lukavec, PD formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-21-2016-16, př. 1;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-21-2016-16, př. 2;
* hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-21-2016-16, př. 3;
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/128 Lukavec, PD dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-21-2016-16, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 30. 9. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz