Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-10

RK-21-2016-10.doc  RK-21-2016-10pr01.doc  RK-21-2016-10pr02.doc  RK-21-2016-10pr03.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-21-2016-10
NázevSpolek BISON - Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s.
Zpracoval P. Pavlinec, J. Krotký, V. Kotrbová, D. Buřičová, M. Hadrava
Předkládá P. Pavlinec, D. Buřičová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší založení nové organizace, konkrétně zapsaného spolku, s názvem: Spolek BISON - Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s. Důvodem pro založení spolku je dlouhodobá potřeba řešit problematiku neschopnosti veřejné správy koordinovat a unifikovat poptávku po SW řešeních nezbytných ke zkvalitnění výkonu veřejné správy, což v konečném důsledku vede k opakovaným nákupům již vyvinutého a zafinancovaného řešení, které však není ve většině případů plně vyhovující a potřebuje značné úpravy, které je schopná definovat pouze veřejná správa.
Jako nejvhodnější právní forma byl identifikován zapsaný spolek (z.s.). Spolek je neziskový, zakladateli a členy budou výhradně subjekty veřejné správy. Z pohledu zákona o veřejných zakázkách bude spolek fungovat na principu horizontální spolupráce - tedy nepůjde o veřejnou zakázku.
Dle občanského zákoníku musí mít spolek nejméně tři zakladatele. Kromě Kraje Vysočina to bude Město Nové Město na Moravě a Zlínský kraj. Možnost přistoupení dalších subjektů veřejné správy a to jak ve formě řádných členů (s hlasovacím právem) tak čestných členů (bez hlasovacího práva) by byla řešena až po založení.
Popis celkového navrženého řešení, tj cíle spolku, organizační forma, finance a činnost spolku je uvedena v materiálu KR-21-2016-10, př. 1.
Návrh řešení Odbor informatiky a odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhují Radě Kraje Vysočina:
doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina
- rozhodnout založit Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s. (zkráceně BISON, z. s.);
- schválit stanovy Spolku pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s., zkráceně BISON, z. s. dle materiálu RK-21-2016-10, př. 2;
- jmenovat delegáty Členské schůze za Kraj Vysočina dle materiálu RK-21-2016-10, př. 3
- jmenovat členy Kontrolní komise za Kraj Vysočina dle materiálu RK-21-2016-10, př. 3;
uložit Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina plnit úkoly zakladatelského odboru k nově vzniklé právnické osobě.

Dle § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo kraje rozhoduje o založení a rušení právnických osob, schvaluje jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy, rozhoduje o účasti v již založených právnických osobách.
StanoviskaGrémium ředitele - ředitelka SEP souhlasí s navrženým materiálem. Stanovisko zbývajících členů grémia ředitele bude sděleno ústně na jednání RK.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout založit Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s. (zkráceně BISON, z. s.);
* schválit stanovy Spolku pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s., zkráceně BISON, z. s. dle materiálu RK-21-2016-10, př. 2;
* jmenovat delegáty Členské schůze za Kraj Vysočina dle materiálu RK-21-2016-10, př. 3;
* jmenovat členy Kontrolní komise za Kraj Vysočina dle materiálu RK-21-2016-10, př. 3;
ukládá
Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina plnit úkoly zakladatelského odboru k nově vzniklé právnické osobě.
Odpovědnost OI, OAPŘ
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz