Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-09

RK-21-2016-09.doc  RK-21-2016-09pr01.doc  RK-21-2016-09pr02.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-21-2016-09
NázevDodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Kazdová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) předložila ke schválení návrh Dodatku č. 8 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru s MONETA Money Bank, a. s. Jedná se o pokračování stávajícího úvěru v dalším ročním období do 9. 8. 2017. Úvěr nemocnice potřebuje k financování provozních potřeb, mj. s odkazem na Směrnici EP a rady 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích.
Smlouvu o revolvingovém úvěru nemocnice uzavřela na základě souhlasu rady kraje uděleného usnesením č. 1240/25/2010/RK do výše limitu 20 mil. Kč. Čerpání nad 10 mil. Kč bylo podmíněno předložením ručitelského prohlášení zřizovatele. Usnesením č. 0396/05/2010/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo o převzetí ručitelského závazku až do výše 30 mil. Kč ode dne podpisu smlouvy, tj. od 30. 9. 2010 do 31. 12. 2025. Ke Smlouvě o revolvingovém úvěru byly uzavřeny dodatky 1 až 7 na jednotlivá roční období. V dodatku č. 8 nedošlo ve srovnání s Dodatkem č. 7 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru, s jehož uzavřením vyslovila souhlas rada kraje usnesením č. 1280/22/2015/RK, k žádným změnám. Podle podmínek revolvingového úvěru nemocnice neplatí za rezervaci zdrojů, sjednanou úrokovou sazbu platí pouze v případě čerpání úvěru.
Dodatek č. 8 je obsažen v materiálu RK-21-2016-09, př. 1. Odůvodnění neveřejné přílohy RK-21-2016-09, př. 1 je přiloženo v příloze RK-21-2016-09, př. 2.
Návrh řešení Úvěr nemocnici slouží jako zajištění případných rozdílů mezi aktuálními úhradami pojišťoven a náklady nemocnice, je využíván na krátká období pouze několikrát ročně. Odbor zdravotnictví na základě výše uvedených skutečností navrhuje radě kraje souhlasit s uzavřením Dodatku č. 8 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi MONETA Money Bank, a.s., a nemocnicí podle materiálu RK-21-2016-09, př. 1.
Příspěvková organizace je podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce, tedy i předložený dodatek smlouvy o úvěru, jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. K udělení souhlasu zřizovatele je příslušná rada kraje podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 8 Smlouvy o revolvingovém úvěru MONETA Money Bank, a.s., pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2016-09, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 10. 8. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz