Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-01-2016-16

RK-01-2016-16.doc  RK-01-2016-16pr01.xls  RK-01-2016-16pr02.pdf  RK-01-2016-16pr03.pdf
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-01-2016-16
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2016 dle schválených pravidel rady kraje
Zpracoval J. Albrechtová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 07/2015 dne 15. 12. 2015 usnesením č. 0578/07/2015/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016. V Rozpočtu kraje 2016 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora soutěží a přehlídek - je uvažována částka 450 000 Kč na podporu krajských a vyšších kol soutěží a přehlídek v Kraji Vysočina.
Jednotlivé dotace jsou přidělovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež, které schválila Rada Kraje Vysočina usnesením č. 2417/38/2014/RK dne 17. 12. 2014.
OŠMS obdržel na základě těchto pravidel 2 žádosti o podporu soutěží ve výši 40 000 Kč.
Jednu soutěž organizuje příspěvková organizace Kraje Vysočina, druhou soutěž organizuje příspěvková organizace Města Žďár nad Sázavou.
Návrh řešení OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina poskytnout finanční prostředky příspěvkové organizaci zřizované krajem na podporu postupové soutěže dle tabulky č. 1 materiálu RK-01-2016-16, př. 1.
Kopie žádosti je uvedena v materiálu RK-01-2016-16, př. 2.
Finanční prostředky příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o které je oprávněna v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.
Organizace Active - středisko volného času, příspěvková organizace, podala žádost o dotaci na pořádání soutěže dle tabulky č. 2 materiálu RK-01-2016-16, př. 1.
Smlouvu o poskytnutí dotace obsahuje materiál RK-01-2016-16, př. 3. Nedílnou součástí této smlouvy je žádost o poskytnutí dotace.
Obě žádosti splňují Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež, OŠMS navrhuje podpořit žádosti v plné výši.
Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace do výše 200 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí přísluší rozhodovat radě kraje.
StanoviskaStanovisko OI - Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID PR01544.0001 a PR01545.0001.

Ekonomický odbor: Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016, v kapitole Školství, mládeže a sportu, část Podpora soutěží a přehlídek je uvažováno s částkou 450 tis. Kč na podporu krajských a vyšších kol soutěží a přehlídek v Kraji Vysočina
(ÚZ 00032).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 20 000 Kč u organizace zřizované krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-01-2016-16, př. 1;
rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, ve výši 20 000 Kč organizaci dle tabulky č. 2 materiálu RK-01-2016-16, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-01-2016-16, př. 3.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 31. 3. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz