Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-01-2016-12

RK-01-2016-12.doc  RK-01-2016-12pr01.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-01-2016-12
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/402 Třešť - ul. Fritzova
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce pro investiční akci II/402 Třešť - ul. Fritzova. Formou smlouvy o společném postupu se zadavatelé Kraj Vysočina a město Třešť dohodli, že na financování zakázky se budou podílet v rozsahu prací vymezených projektovou dokumentací resp. výkazem výměr vypracovaným pro tyto účely, pro jednotlivé investory. Zástupcem pověřeným jednat a činit veškeré úkony, které jsou nezbytné nebo vhodné k řádnému provedení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, byl určen Kraj Vysočina jako zadavatel č. 1. Zakázka byla organizována jako otevřené podlimitní řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájeném odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky 8 dodavatelů. V průběhu posouzení a hodnocení nabídek vyřadila hodnotící komise jednu nabídku z důvodu porušení zadávacích podmínek. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze RK-01-2016-12, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek .
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle nejnižší nabídkové ceny. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka dodavatele Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, odštěpný závod - Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov, IČO 43005560, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 38 399 986,06 Kč bez DPH. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-01-2016-12, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky II/402 Třešť - ul. Fritzova dle materiálu
RK-01-2016-12, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky II/402 Třešť - ul. Fritzova nabídku podanou dodavatelem Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, odštěpný závod - Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov, IČO 43005560, v souladu s materiálem
RK-01-2016-12, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 1. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz