Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2015-18

RK-33-2015-18.doc  RK-33-2015-18pr01.doc  RK-33-2015-18pr02.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-33-2015-18
NázevVeřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na akci Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů .
Uvedená akce spočívá ve vybudování pavilonu chirurgických oborů (dále jen PCHO ) v areálu Nemocnice Třebíč, což představuje zejména novostavbu PCHO obsahující ambulantní část, pracoviště nukleární magnetické rezonance, centrální radiodiagnostické pracoviště, intenzivní péči a společný lůžkový fond, adaptaci stávajícího gynekologicko-porodnického pavilonu, rekonstrukci části objektu operačních sálů, vybudování energocentra, skladů a strojovny medicinálních plynů, demolici pavilonů A, A1 a CH včetně vybudování inženýrských sítí a nových tras pozemních areálových komunikací a přístupu do areálu.
Dle finančního rozpočtu vypracovaného projektantem akce společností ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava, IČO 47916621 byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovena ve výši cca 429 000 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančnímu limitu stanovenému v souladu s § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen ZVZ), se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku a současně ve smyslu § 16a ZVZ o významnou veřejnou zakázku. Podmínky pro zahájení zadávacího řízení, a to zveřejnění předběžného oznámení a schválení odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem kraje, byly splněny.
Přípravou zadávací dokumentace a administrací výběrového řízení byla pověřena na základě příkazní smlouvy ze dne 10. 3. 2015 obchodní společnost RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno.
Pro výběr zhotovitele akce bylo použito otevřené řízení dle § 27 ZVZ. Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek zveřejněným dne 6. 5. 2015 pod ev. č. 506936. Jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla stanovena nejnižší nabídková cena. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 21. 9. 2015 v 11,00 hod. V této lhůtě zadavatel přijal celkem 12 řádných nabídek. Doručené nabídky byly předány komisi pro otevírání obálek, která nabídky ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek otevřela a provedla kontrolu splnění požadavků dle § 71 odst. 7 ZVZ. Všechny nabídky splnily požadavky zákona.
Jednání hodnotící komise proběhlo dne 26. 10. 2015. Hodnotící komise byla seznámena s výsledky posouzení kvalifikace uchazečů se závěrem, že pět uchazečů neprokázalo stanoveným způsobem kvalifikaci, a proto byly jejich nabídky vyřazeny. Následná kontrola nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek a zákonných požadavků na obsah a zpracování nabídky zjistila, že pět posuzovaných nabídek nesplňuje vymezené zadávací podmínky na zpracování návrhu zabezpečení dodávek a kvality, a proto i tyto nabídky byly vyřazeny. Poté bylo provedeno vyhodnocení nabídek.
Z jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise byly pořízeny protokoly, které jsou obsahem materiálu RK-33-2015-18, př. 1. O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla vypracována Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, která je obsahem materiálu
RK-33-2015-18, př. 2.
Z jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise byly pořízeny protokoly, které jsou obsahem materiálu RK-33-2015-18, př. 1. O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla vypracována Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, která je obsahem materiálu
RK-33-2015-18, př. 2.
Návrh řešení Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou, IČO 46980059 s nabídkovou cenou 412 950 537 Kč bez DPH.
Pořadí nabídek tak, jak bylo sestaveno hodnotící komisí podle hodnotícího kritéria, je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek (RK-33-2015-18, př. 2)
Návrh usnesení předpokládá schválení pořadí nabídek a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise.
StanoviskaRada Kraje Vysočina na svém jednání dne 10. 3. 2015 usnesením 0465/09/2015/RK doporučila Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit odůvodnění veřejné zakázky Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů .

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání dne 24. 3. 2015 usnesením 0124/02/2015/ZK schválilo odůvodnění veřejné zakázky Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů .

Rada kraje rozhodla usnesením 0790/14/2015/RK ze dne 28. 4. 2015 o zahájení zadávacího řízení.

Stanovisko OZ: odbor zdravotnictví souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů dle materiálu RK-33-2015-18, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou, IČO 46980059 jako nejvhodnější nabídku na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů ;
ukládá
odboru majetkovému zajistit prostřednictvím administrátora oznámení výsledku zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku v souladu s § 81 odst. 3 ZVZ a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz