Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2015-42

RK-33-2015-42.doc  RK-33-2015-42pr01.pdf
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-33-2015-42
NázevDodatky smluv o poskytnutí dotace z prostředků MPSV
Zpracoval J. Bína, O. Tvarůžková, K. Píbilová, P. Švanda
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením zastupitelstva č. 0044/01/2015/ZK, 0165/02/2015/ZK a 0470/05/2015/ZK bylo nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím obcí Kraje Vysočina schváleno poskytnutí dotace na podporu poskytování těchto služeb. Dotace byla poskytnuta na základě smlouvy stanovující práva a povinnosti příjemce dotace. Jednou z povinností je využití dotace do konce roku, na nějž byla dotace poskytnuta a předložit vyúčtování dotace do 15. 1. následujícího roku. Někteří poskytovatelé sociálních služeb se obrátili na odbor sociálních věcí s žádostí o možnost využití dotace na úhradu nákladů předchozího roku uhrazených v lednu roku následujícího a dále o posunutí termínu předložení vyúčtování z důvodu uzavírání účetnictví koncem ledna.
Po konzultaci s ekonomickým odborem, který předkládá ve stanoveném termínu souhrnné vyúčtování poskytovateli dotace, navrhujeme schválit posunutí termínu předložení vyúčtování do 20. 1. 2016 a možnost využití dotace na úhradu nákladů roku 2015 v lednu 2016. Tato změna bude provedena uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace.
Dále se odbor sociálních věcí zabýval požadavky na úpravu přepočteného počtu úvazků, které byly do smluv vloženy na základě žádostí poskytovatelů podaných v roce 2014. Vzhledem k tomu, že finanční požadavky poskytovatelů nebyly plně uspokojeny, jsou v některých případech stanovené úvazky objektivně neudržitelné a v těchto případech je potřebné předmětnou hodnotu změnit. Zároveň je předmětem materiálu zavedení povolené odchylky od stanoveného počtu přepočtených pracovních úvazků, které se budou vyhodnocovat jako průměrné za rok 2015. Ve výjimečných případech, jsou upravovány i jiné parametry uzavřených smluv.
Návrh řešení Doporučujeme schválit uzavření dodatku k veřejnosprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-33-2015-42, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek k veřejnosprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro jednotlivé nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace obcí poskytující sociálních služby dle materiálu RK-33-2015-42, př. 1.
Odpovědnost OSV,OE
Termín 2015- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz