Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2015-37

RK-33-2015-37.doc  RK-33-2015-37pr01.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-33-2015-37
NázevNařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace U Jezera a jejího ochranného pásma
Zpracoval D. Morávková
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zřízení nového zvláště chráněného území s názvem U Jezera v kategorii přírodní rezervace ve smyslu § 33 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK ) a v souladu s navrženou kategorií ochrany evropsky významné lokality CZ0614134 Údolí Jihlavy (viz příloha č. 703 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 371/2009 Sb.).
Z ustanovení § 45c odst. 5 ZOPK vyplývá pro kraje povinnost vyhlášení evropsky významné lokality za zvláště chráněné území nejpozději do 6 let od přijetí lokality do evropského seznamu. Lokalita byla zařazena do evropského seznamu Rozhodnutím Komise ze dne 10. ledna 2011, kterým se přijímá čtvrtý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (2011/64/EU); zařazení bylo publikováno formou nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu. Žádost o finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí byla podána v roce 2011 v rámci projektu Implementace soustavy NATURA 2000 v Kraji Vysočina - dvanáct lokalit.
Návrh řešení Z důvodů uvedených v kapitole Popis problému navrhuje odbor životního prostředí a zemědělství vydat nařízení o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní rezervace, jež ponese název U Jezera podle materiálu RK-33-2015-37, př. 1.
Prostorové vymezení navrhovaného zvláště chráněného území U Jezera je znázorněno v téže příloze.
Navrhovaná přírodní rezervace U Jezera se nachází v Kraji Vysočina, v okrese Třebíč, katastrálním území Mohelno. Její celková výměra je 26,8289 ha a celková výměra evropsky významné lokality CZ0614134 Údolí Jihlavy činí 623,8 ha.
Předmětem ochrany navrhované přírodní rezervace U Jezera je komplex prudkých svahů nad řekou Jihlavou s biotopy skalní vegetace s kostřavou sivou, vegetace skal, úzkolistými suchými trávníky a acidofilními stepními trávníky a hercynskými dubohabřinami s výskytem významných druhů rostlin a živočichů; populace přástevníka kostivalového (Euplagia quadripunctaria), sleziníku hadcového (Asplenium cuneifolium), pryšce sivého menšího (Euphorbia seguieriana subsp. minor) a ještěrky zelené (Lacerta viridis); typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem1 vyhlášena evropsky významná lokalita CZ0614134 Údolí Jihlavy a které se nacházejí na území přírodní rezervace.
V nelesních biotopech je cílem ochrany dosažení mozaiky druhově pestré stepní a skalní vegetace a obnažených skalních výchozů.
U lesních biotopů jsou cílem ochrany porosty přirozené druhové skladby s vysokou prostorovou i věkovou strukturou a s dostatečným podílem světlin a odumírajícího a mrtvého dřeva.
Pro zabezpečení ochrany přírodní rezervace U Jezera před rušivými vlivy z okolí je v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 ZOPK navrženo vyhlášení ochranného pásma - viz RK-33-2015-37, př. 1. Ochranné pásmo je tvořeno pozemky druhu lesní pozemek a ostatní plocha.
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě odborných podkladů (biologické průzkumy, plán péče) vymezil hranice navrhované přírodní rezervace U Jezera a následně nechal geodeticky zpracovat tzv. záznam podrobného měření změn (ZPMZ) včetně vytyčení (stabilizace) lomových bodů v terénu. ZPMZ umožňuje stanovit hranice uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Takové vymezení nepodléhá změnám v evidenci katastru nemovitostí (např. scelováním nebo dělením parcel) a umožňuje záznam přírodní rezervace na geodeticky vymezených částech parcel do operátů na příslušném katastrálním úřadě.
Návrh na vyhlášení přírodní rezervace U Jezera byl v souladu s ustanovením § 40 ZOPK řádně projednán s vlastníky dotčených pozemků, s obcemi a krajem, jejichž území se návrh na zřízení zvláště chráněného území týká. Současně byl návrh dle § 41 ZOPK projednán s dotčenými orgány státní správy. K návrhu na vyhlášení přírodní rezervace U Jezera nebyly ze strany dotčených subjektů, ani vlastníků a obcí uplatněny žádné námitky, ani nebyly vzneseny žádné připomínky.
Území přírodní rezervace U Jezera není možné ponechat zcela bez lidských zásahů samovolnému vývoji. Hrozila by zde postupná degradace biotopů, které jsou jedním z předmětů ochrany a zároveň představují základní existenční podmínky pro zvláště chráněné živočišné a rostlinné druhy. Potřebná péče je v rámci hospodářské činnosti zajišťována Krajem Vysočina a vlastníky dotčených pozemků. Na základě skutečnosti, že se jedná o evropsky významnou lokalitu, předpokládáme, že bude možné čerpat finanční prostředky na péči i z jiných zdrojů (Operační program Životní prostředí, dotace Ministerstva životního prostředí apod.).
StanoviskaOddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 14/2015, o zřízení přírodní rezervace U Jezera a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-33-2015-37, př. 1.
Odpovědnost OŽPZ
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz