Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2015-30

RK-33-2015-30.doc  RK-33-2015-30pr01.xls
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-33-2015-30
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
Zpracoval Z. Nevrkla, H. Dolejší
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká návrhu na poskytnutí příspěvku na provoz jednotlivým školám na pokrytí odpisů v letošním roce na realizaci projektů Badatelská centra a Od myšlenky k výrobku 2 .
Jedná se o projekty týkající se modernizace vybavení gymnázií pro badatelské aktivity v přírodních vědách a modernizace vybavení technických středních škol. Součástí schváleného rozpočtu na rok 2015 na kapitole Školství, mládeže a sportu jsou finanční prostředky určené na profinancování odpisů týkající se realizovaných projektů Badatelská centra a Od myšlenky k výrobku 2 . Tyto finanční prostředky nebyly doposud rozepsány na jednotlivé školy.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje schválit dotčeným školám zvýšení provozního příspěvku určeného na pokrytí odpisů k projektům Badatelská centra a Od myšlenky k výrobku 2 dle přílohy č. 1 materiálu RK-33-2015-30 a schválit příslušné rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.
Finanční prostředky jsou školám poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, kterou podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje.
StanoviskaOdbor informatiky: Žádost byla zaevidována v systému eDotace pod ID O01195-13.

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015, v kapitole školství, mládeže a sportu bylo počítáno s finančními prostředky na krytí odpisů vyplývajících z realizace projektů.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3121 Gymnázia o částku 425 000 Kč a § 3127 Střední školy o částku 482 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 907 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz jednotlivým organizacím na pokrytí odpisů vyplývajících z realizace projektů Badatelská centra a Od myšlenky k výrobku 2 dle materiálu RK-33-2015-30, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelé dotčených středních škol Kraje Vysočina
Termín prosinec 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz