Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2015-27

RK-33-2015-27.doc  RK-33-2015-27pr01.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-33-2015-27
NázevStudijní stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech
Zpracoval7 Studijní stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech pro: jednání rady kraje č. 33/2015 dne 3. 11. 2015 zpracovali: M. Kastner, K. Lysová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost o poskytnutí studijního stipendia Kraje Vysočina, kterou na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování studijního stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech (dále jen Pravidla) podala k uzávěrce pro příjem žádostí v roce 2015 dne 30. 9. 2015 Nikol Chadimová. Žádost je součástí materiálu RK-33-2015-27, př. 1.
Návrh řešení Žádost posoudila hodnotící komise. Žádost neobsahuje některé povinné přílohy. Nesplňuje také další podmínku stanovenou Pravidly - nebyla podána v roce předcházejícím začátku akademického roku, od kterého žadatel bude přijat ke studiu na zahraniční VŠ. OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o nezařazení Nikol Chadimové do stipendijního programu.
StanoviskaOdbor sekretariátu hejtmana: S návrhem souhlasíme. Zároveň ale chceme zdůraznit, že podpora studia v zahraničí je dobrá investice kraje, neboť se jedná o možnost osobního rozvoje konkrétního občana kraje, který navíc získá motivaci dále šířit dobré jméno kraje, a je v souladu se závazkem Kraje Vysočina podporovat vzájemné vztahy s partnerskými regiony včetně výměn studentů. Cílem Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování studijního stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech tedy z našeho pohledu je, aby se na toto studium hlásilo co nejvíce studentů, a pravidla pak mají dát jednoznačná hodnotící kritéria pro výběr těch nejvhodnějších žadatelů. Z těchto důvodů navrhujeme úpravu pravidel tak, aby v budoucnu bylo možné oficiálně vyzvat žadatele k doplnění, pokud nedodá zcela správně všechny potřebné přílohy, případně další podobné administrativní zjednodušení pravidel.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o nezařazení Nikol Chadimové do stipendijního programu.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz