Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2015-21

RK-33-2015-21.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-33-2015-21
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace - proplacení závěrečné etapy realizace projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuPředmětem předkládaného materiálu je provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 určené Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na projekt Komplexní propagace Zámku Třebíč .
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (dále také jen MVT ) realizuje od roku 2014 projekt Komplexní propagace Zámku Třebíč , který byl úspěšně předložen do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2. (dále jen ROP ).
Usnesením 0049/01/2014/ZK ze dne 4. 2. 2014 Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo uzavřít s MVT Smlouvu o zápůjčce ve výši 4 421 tis. Kč. Na účet organizace bylo ve třech splátkách zasláno 3 658 364,79 Kč.
Dne 20. 10. 2015 byly na účet kraje připsány finanční prostředky z ROP ve výši 1 146 470,46 Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny MVT na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč . S ohledem na tuto skutečnost je nutné přijmout účelovou dotaci a provést rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje. Celkové náklady projektu činily 3 658 362,75 Kč, a to včetně nezpůsobilých výdajů ve výši 26 533,82 Kč. Po jejich odečtení činí celkové způsobilé náklady projektu 3 631 828,93 Kč, z této částky bylo 85 % hrazeno ze zdrojů ROP (3 087 053,85 Kč) a 15 % (544 775,08 Kč) představuje vlastní podíl žadatele.
Prostředky jsou MVT v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů poukázány prostřednictvím rozpočtu zřizovatele. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se zvýší o předmětnou částku příjmová a výdajová část rozpočtu Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4123 - Neinvestiční transfery od regionálních rad o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1 146 470,46 Kč poskytnuté ve prospěch MVT na projekt Komplexní propagace Zámku Třebíč , při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 146 470,46 Kč s určením pro MVT na realizaci tohoto projektu.
Současně se navrhuje provést u dotčené příspěvkové organizace úprava závazného ukazatele Příspěvek na provoz .
StanoviskaEkonomický odbor Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 1 146 470,46 Kč, určené pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč.

Stanovisko OI: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O01191-16.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad s ÚZ 38586005) o účelovou neinvestiční dotaci z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 1 146 470,46 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 38586005) o částku 1 146 470,46 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 1 146 470,46 Kč na realizaci projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč .
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Termín 15. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz