Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2015-19

RK-33-2015-19.doc  RK-33-2015-19pr01.doc  RK-33-2015-19pr02.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-33-2015-19
NázevProjektová žádost na restaurování kulturní památky - zámek, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Zpracoval R. Bendová, L. Novotná
Předkládá L. Seidl, P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNa odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu se obrátil ředitel příspěvkové organizace Horácké galerie v Novém Městě na Moravě s informací o vyhlášení výzvy Městem Nové Město na Moravě umožňující získání finančních prostředků na obnovu kulturních památek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 pro vlastníky nemovitých kulturních památek, které se nacházejí na území městské památkové zóny Nové Město na Moravě (dále též Program ). Jedná se o dotační titul Ministerstva kultury ČR, ze kterého mohou prostřednictvím administrátora Města Nové Město na Moravě čerpat finanční prostředky pouze vlastníci kulturních památek na daném území. Objekt Horácké galerie (zámek) je nemovitá kulturní památka nacházející se na území městské památkové zóny Nové Město na Moravě, vedená pod rejstříkovým číslem 27286/7-4261, vlastníkem objektu je Kraj Vysočina, předmětná kulturní památka splňuje podmínky pro zařazení do Programu.
Na základě výše uvedeného odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu zpracoval ve spolupráci s odborem majetkovým a ředitelem galerie projektovou žádost na restaurování atiky hlavního průčelí zámku, vč. její výzdoby (kartuše s erbem a dekorativními vázami), která se nachází v havarijním stavu a vyžaduje akutní restaurátorský zásah.
Restaurování atiky hlavního průčelí zámku, vč. její výzdoby (kartuše s erbem a dekorativními vázami) je vzhledem k závažnosti stavu součástí připravovaného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016, kapitola Nemovitý majetek, příloha M3 - Kultura, a tato akce bude v plné výši realizována i v případě neuspění ve výše uvedeném Programu.
Zapojení se do Programu umožňuje vzhledem k charakteru akce (restaurování) žádat až 100% způsobilých nákladů. V případě uspění ve výše uvedeném Programu budou předmětem financování ze strany Kraje Vysočina nezpůsobilé výdaje, zejména související práce, a příp. část nákladů na restaurování v případě, že nebude poskytnuto 100% nákladů na restaurování.
Finální celková výše spolufinancování ze strany Kraje Vysočina se bude odvíjet od výše poskytnuté dotace, a to v návaznosti na alokované finanční prostředky přidělené z Ministerstva kultury ČR na rok 2016 a doporučení pracovní skupiny pro regeneraci Městské památkové zóny v Novém Městě na Moravě.
Projektová žádost včetně povinných příloh je obsahem materiálů RK-33-2015-19, př. 1
a RK-33-2015-19, př. 2. Termín pro předkládání projektových žádostí je 6. 11. 2015.
Návrh řešení Vzhledem k možnosti získat externí zdroje na zajištění spolufinancování nezbytných restaurátorských prací řešících havarijní stav části atiky hlavního průčelí objektu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a odbor majetkový navrhují Radě Kraje Vysočina schválit znění projektové žádosti dle materiálů RK-33-2015-19, př. 1 a RK-33-2015-19, př. 2 a pověřit odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve spolupráci s odborem majetkovým předložit projektovou žádost do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 pro vlastníky nemovitých kulturních památek, které se nacházejí na území městské památkové zóny Nové Město na Moravě.
StanoviskaGrémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky k návrhu usnesení.

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
znění projektové žádosti dle materiálů RK-33-2015-19, př. 1 a RK-33-2015-19, př. 2;
pověřuje
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, aby ve spolupráci s odborem majetkovým předložil projektovou žádost dle materiálů RK-33-2015-19, př. 1
a RK-33-2015-19, př. 2 do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 pro vlastníky nemovitých kulturních památek, které se nacházejí na území městské památkové zóny Nové Město na Moravě .
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor majetkový
Termín 6. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz