Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2015-03

RK-33-2015-03.doc  RK-33-2015-03pr01.xls  RK-33-2015-03pr02.pdf
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-33-2015-03
NázevVyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. prosince 2011, článkem 2, odst. 1, písm. e) - vyřazení majetku trvale nepotřebného pro činnost organizace, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, a článkem 2, odst. 2, písm. j) - vyřazení a převod nepotřebného majetku v pořizovací ceně vyšší než 100.000,- Kč, podala Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (dále jen nemocnice ), návrh na vyřazení majetku. Žádost o vydání souhlasu s vyřazením majetku, včetně důvodů a způsobu vyřazení, je obsažena v materiálu RK-33-2015-03, př. 1.
Ředitelka nemocnice vymezila následující majetek jako nepotřebný rozhodnutím o nepotřebnosti majetku z 9. září 2015 a navrhuje jeho vyřazení:
- Monitor hemodialyzační Fresenius, r. v. 209, pořizovací cena 120.577,- Kč, zůstatková cena 59.678,- Kč;
- Stroj kopírovací Gestetner Aficio 2800 AD, r. v. 2009, pořizovací cena 223.696,20 Kč, zůstatková cena 25.142,- Kč;
- Videogastroskop, r. v. 2011, pořizovací cena 330.000,- zůstatková cena 233.200,- Kč;
- Přístroj anesteziologický Chirana, r. v. 1992, pořizovací cena 171.520,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
- Monitor lůžkový Nihon Kohden, r. v. 1996, pořizovací cena 281.611,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.
Videogastroskop pořídila nemocnice nákupem z finančních darů pro svého zřizovatele v roce 2011, podle odborného posudku jeho technický stav vylučuje bezpečné používání a podle cenového návrhu na opravu se uvedení přístroje do provozuschopného stavu blíží ceně přístroje nového, modernějšího přístroje. Cenový návrh je obsažený v materiálu
RK-33-2015-03, př. 2.
Monitor hemodialyzační Fresenius a stroj kopírovací Gestetner Aficio 2800 AD získala nemocnice nákupem od Kraje Vysočina na základě usnesení č. 0788/18/2009/RK, proto nejsou účetně zcela odepsané.
Přístroj anesteziologický Chirana a monitor lůžkový Nihon Konden byly nemocnici bezúplatně převedeny od zřizovatele dne 1. června 2009.
Trvale nepotřebný majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, je podle § 27, odst. 6 zákona organizace povinna nabídnout přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Nemocnice současně zveřejnila nabídku nepotřebného majetku na internetových stránkách kraje, ale žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem.
Návrh řešení S ohledem na stáří a stav majetku navrženého k vyřazení, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje odmítla nabídku na bezúplatný převod majetku získaného bezúplatným převodem od zřizovatele a vyslovila souhlas s vyřazením majetku uvedeného v materiálu RK-33-2015-03, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího majetku do vlastnictví kraje:
- Přístroj anesteziologický Chirana, r. v. 1992, pořizovací cena 171.520,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
- Monitor lůžkový Nihon Kohden, r. v. 1996, pořizovací cena 281.611,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-33-2015-03, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz