Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-64

RK-32-2015-64.doc  RK-32-2015-64pr01.xls
Číslo materiálu64
Číslo jednacíRK-32-2015-64
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 57
Zpracoval J. Kafková, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jejich zprostředkování organizacím.
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 57, oblast podpory 1.1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání schválilo MŠMT dotaci jednotlivým organizacím dle materiálu RK-32-2015-64, př. 1 na financování způsobilých výdajů projektů.
MŠMT převedlo na účet kraje finanční prostředky pro tyto organizace v celkové částce 1 648 082 Kč (100% předpokládaných výdajů projektů) dle materiálu RK-32-2015-64, př. 1.
Návrh řešení Dle § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno:
* zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 1 648 082 Kč (§ 3114 ve výši 424 962 Kč, § 3121 ve výši 182 300 Kč, § 3122 ve výši 215 020 Kč a § 3127 ve výši 825 800 Kč);
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz jednotlivým organizacím dle materiálu RK-32-2015-64, př. 1 na financování způsobilých výdajů projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 1 648 082 Kč, určené příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem na realizaci projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 57 (ÚZ 33058).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, § 3121 Gymnázia, § 3122 Střední odborné školy a § 3127 Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 1 648 082 Kč dle materiálu RK-32-2015-64, př. 1;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na financování způsobilých výdajů projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-32-2015-64, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín listopad 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz