Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-58

RK-32-2015-58.doc  RK-32-2015-58pr01.doc
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-32-2015-58
NázevNařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Roštejnská
Zpracoval D. Morávková
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nové vyhlášení (převyhlášení) stávajícího zvláště chráněného území přírodní rezervace Roštýnská obora ve smyslu § 33 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK ) a v souladu s navrženou kategorií ochrany evropsky významné lokality CZ0613002 Roštýnská obora (viz příloha č. 687 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 371/2009 Sb.). Přírodní rezervace Roštýnská obora byla poprvé vyhlášena v roce 1977 ministerstvem kultury ČSR. Původní vyhlašovací výnos bude zrušen, název zvláště chráněného území se mění na Roštejnská obora.
Z ustanovení § 45c odst. 5 ZOPK vyplývá pro kraje povinnost vyhlášení evropsky významné lokality za zvláště chráněné území nejpozději do 6 let od přijetí lokality do evropského seznamu. Lokalita byla zařazena do evropského seznamu Rozhodnutím Komise ze dne 10. ledna 2011, kterým se přijímá čtvrtý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (2011/64/EU); zařazení bylo publikováno formou nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu. Žádost o finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí byla podána v roce 2011 v rámci projektu Implementace soustavy NATURA 2000 v Kraji Vysočina - dvanáct lokalit.
Také původní vymezení přírodní rezervace citací parcelních čísel podlehlo změnám v katastru nemovitostí, hranice přírodní rezervace nekopíruje vždy hranice parcel, a proto bylo nutné na základě přesných geodetických podkladů jednoznačně vymezit její hranice.
Návrh řešení Z důvodů uvedených v kapitole Popis problému navrhuje odbor životního prostředí a zemědělství vydat nařízení o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní rezervace, jež ponese název Roštejnská obora, podle materiálu RK-32-2015-58, př. 1.
Prostorové vymezení navrhovaného zvláště chráněného území Roštejnská obora je znázorněno v téže příloze.
Navrhovaná přírodní rezervace Roštejnská obora se nachází v Kraji Vysočina, v okrese Jihlava, v katastrálním území Doupě (obec Doupě), přibližně 5 km jihozápadně od Třeště. Její celková výměra je 32,1141 ha.
Předmětem ochrany navrhované přírodní rezervace Roštejnská obora je komplex starých, pralesovitých, acidofilních bučin, květnatých bučin a suťových lesů s výskytem významných druhů rostlin a živočichů na tato stanoviště vázaných; populace páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) a netopýra černého (Barbastella barbastellus); typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem1 vyhlášena evropsky významná lokalita CZ0613002 Roštýnská obora a které se nacházejí na území přírodní rezervace.
Dlouhodobým cílem ochrany je mozaika různých typů lesních porostů, strukturně i věkově heterogenních s podílem světlin, odumírajícího i mrtvého dřeva, čímž budou chráněny i druhy tvořící předmět ochrany PR, postupně směřují k bezzásahovému režimu.
Ochranné pásmo přírodní rezervace Roštejnská obora nebude vyhlašováno, ale bude jím v souladu s § 37 odst. 1 ZOPK území do vzdálenosti 50 m od hranic přírodní rezervace. Ochranné pásmo je tvořeno převážně lesními pozemky.
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě odborných podkladů (biologické průzkumy, plán péče) vymezil hranice navrhované přírodní rezervace Roštejnská obora a následně nechal geodeticky zpracovat tzv. záznam podrobného měření změn (ZPMZ) včetně vytyčení (stabilizace) lomových bodů v terénu. ZPMZ umožňuje stanovit hranice uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Takové vymezení nepodléhá změnám v evidenci katastru nemovitostí (např. scelováním nebo dělením parcel) a umožňuje záznam přírodní rezervace na geodeticky vymezených částech parcel do operátů na příslušném katastrálním úřadě.
Návrh na vyhlášení přírodní rezervace Roštejnská obora byl v souladu s ustanovením § 40 ZOPK řádně projednán s vlastníky dotčených pozemků, s obcemi a krajem, jejichž území se návrh na zřízení zvláště chráněného území týká. Současně byl návrh dle § 41 ZOPK projednán s dotčenými orgány státní správy. K návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Roštejnská obora nebyly ze strany dotčených subjektů, ani vlastníků a obcí uplatněny žádné námitky, ani nebyly vzneseny žádné připomínky.
Území přírodní rezervace Roštejnská obora není možné ponechat zcela bez lidských zásahů samovolnému vývoji. Hrozila by zde postupná degradace biotopů, které jsou jedním z předmětů ochrany a zároveň představují základní existenční podmínky pro zvláště chráněné živočišné a rostlinné druhy. Potřebná péče je v rámci hospodářské činnosti zajišťována Krajem Vysočina a vlastníky dotčených pozemků. Na základě skutečnosti, že se jedná o evropsky významnou lokalitu, předpokládáme, že bude možné čerpat finanční prostředky na péči i z jiných zdrojů (Operační program Životní prostředí, dotace Ministerstva životního prostředí apod.).
StanoviskaOddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 12/2015, o zřízení přírodní rezervace Roštejnská obora, dle materiálu RK-32-2015-58, př. 1.
Odpovědnost OŽPZ
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz