Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-54

RK-32-2015-54.doc  RK-32-2015-54pr01.doc
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-32-2015-54
NázevNařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Horní Mrzatec a jejího ochranného pásma
Zpracoval D. Morávková
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zřízení nového zvláště chráněného území s názvem Horní Mrzatec v kategorii přírodní památka ve smyslu § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK ) a v souladu s navrženou kategorií ochrany evropsky významné lokality CZ0610029 Horní Mrzatec (viz příloha č. 662 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 371/2009 Sb.).
Z ustanovení § 45c odst. 5 ZOPK vyplývá pro kraje povinnost vyhlášení evropsky významné lokality za zvláště chráněné území nejpozději do 6 let od přijetí lokality do evropského seznamu. Lokalita byla zařazena do evropského seznamu Rozhodnutím Komise ze dne 10. ledna 2011, kterým se přijímá čtvrtý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (2011/64/EU); zařazení bylo publikováno formou nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu. Žádost o finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí byla podána v roce 2011 v rámci projektu Implementace soustavy NATURA 2000 v Kraji Vysočina - dvanáct lokalit.
Návrh řešení Z důvodů uvedených v kapitole Popis problému navrhuje odbor životního prostředí a zemědělství vydat nařízení o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní památka, jež ponese název Horní Mrzatec, podle materiálu RK-32-2015-54, př. 1.
Prostorové vymezení navrhovaného zvláště chráněného území Horní Mrzatec je znázorněno v téže příloze.
Navrhovaná přírodní památka Horní Mrzatec se nachází v Kraji Vysočina, v okrese Jihlava, v katastrálním území Mrákotín u Telče (obec Mrákotín) a v katastrálním území Lhotka u Mrákotína (obec Lhotka), přibližně 2 km severně od obce Mrákotín. Její celková výměra je 7,01 ha.
Předmětem ochrany navrhované přírodní památky Horní Mrzatec je biotop oligotrofního rybníka s výskytem vegetace letněných rybníků; vegetace vytrvalých obojživelných bylin a druhů na tento biotop vázaných, především pobřežnice jednokvěté (Littorella uniflora), skokana ostronosého (Rana arvalis), blatnice skvrnité (Pelobates fuscus); typy přírodních stanovišť, pro které byla lokalita vyhlášena za evropsky významnou lokalitu.
Dlouhodobým cílem ochrany je zachování podmínek pro rozvoj biotopů a druhů uvedených v předmětu ochrany, včetně populací dalších významných druhů rostlin a živočichů na tyto biotopy vázaných.
Pro zabezpečení ochrany přírodní památky Horní Mrzatec před rušivými vlivy z okolí je v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 ZOPK navrženo vyhlášení ochranného pásma - viz RK-32-2015-54, př. 1. Ochranné pásmo je tvořeno pozemky druhu trvalý travní porost.
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě odborných podkladů (biologické průzkumy, plán péče) vymezil hranice navrhované přírodní památky Horní Mrzatec a následně nechal geodeticky zpracovat tzv. záznam podrobného měření změn (ZPMZ) včetně vytyčení (stabilizace) lomových bodů v terénu. ZPMZ umožňuje stanovit hranice uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Takové vymezení nepodléhá změnám v evidenci katastru nemovitostí (např. scelováním nebo dělením parcel) a umožňuje záznam přírodní památky na geodeticky vymezených částech parcel do operátů na příslušném katastrálním úřadě.
Návrh na vyhlášení přírodní památky Horní Mrzatec byl v souladu s ustanovením § 40 ZOPK řádně projednán s vlastníky dotčených pozemků, s obcemi a krajem, jejichž území se návrh na zřízení zvláště chráněného území týká. Současně byl návrh dle § 41 ZOPK projednán s dotčenými orgány státní správy. K návrhu na vyhlášení přírodní památky Horní Mrzatec nebyly ze strany dotčených subjektů, ani vlastníků a obcí uplatněny žádné námitky, ani nebyly vzneseny žádné připomínky.
Území přírodní památky Horní Mrzatec není možné ponechat zcela bez lidských zásahů samovolnému vývoji. Hrozila by zde postupná degradace biotopů, které jsou jedním z předmětů ochrany a zároveň představují základní existenční podmínky pro zvláště chráněné živočišné a rostlinné druhy. Potřebná péče je v rámci hospodářské činnosti zajišťována Krajem Vysočina a vlastníky dotčených pozemků. Na základě skutečnosti, že se jedná o evropsky významnou lokalitu, předpokládáme, že bude možné čerpat finanční prostředky na péči i z jiných zdrojů (Operační program Životní prostředí, dotace Ministerstva životního prostředí apod.).
StanoviskaOddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 8/2015, o zřízení přírodní památky Horní Mrzatec a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-32-2015-54, př. 1.
Odpovědnost OŽPZ
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz