Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-53

RK-32-2015-53.doc  RK-32-2015-53pr01.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-32-2015-53
NázevNařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Habrová seč a jejího ochranného pásma
Zpracoval D. Morávková
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nové vyhlášení (převyhlášení) stávajícího zvláště chráněného území přírodní rezervace Habrová seč ve smyslu § 33 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK ) a v souladu s navrženou kategorií ochrany evropsky významné lokality CZ0610025 Habrová seč (viz příloha č. 659 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 371/2009 Sb.). Přírodní rezervace Habrová seč byla poprvé vyhlášena v roce 1988 Okresním národním výborem v Třebíči. Původní vyhlašovací výnos bude zrušen, název zvláště chráněného území zůstává stejný.
Z ustanovení § 45c odst. 5 ZOPK vyplývá pro kraje povinnost vyhlášení evropsky významné lokality za zvláště chráněné území nejpozději do 6 let od přijetí lokality do evropského seznamu. Lokalita byla zařazena do evropského seznamu Rozhodnutím Komise ze dne 10. ledna 2011, kterým se přijímá čtvrtý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (2011/64/EU); zařazení bylo publikováno formou nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu. Žádost o finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí byla podána v roce 2011 v rámci projektu Implementace soustavy NATURA 2000 v Kraji Vysočina - dvanáct lokalit.
Také původní vymezení přírodní rezervace citací parcelních čísel podlehlo změnám v katastru nemovitostí, hranice přírodní rezervace nekopíruje vždy hranice parcel, a proto bylo nutné na základě přesných geodetických podkladů jednoznačně vymezit její hranice.
Návrh řešení Z důvodů uvedených v kapitole Popis problému navrhuje odbor životního prostředí a zemědělství vydat nařízení o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní rezervace, jež ponese název Habrová seč, podle materiálu RK-32-2015-53, př. 1.
Prostorové vymezení navrhovaného zvláště chráněného území Habrová seč je znázorněno v téže příloze.
Navrhovaná přírodní rezervace Habrová seč se nachází v Kraji Vysočina, v okrese Třebíč, v katastrálním území Nové Syrovice (obec Nové Syrovice), přibližně 3 km JZ od Nových Syrovic. Její celková výměra je 12,4656 ha.
Předmětem ochrany navrhované přírodní rezervace Habrová seč je komplex listnatých lesů se zastoupením jasanovo-olšových luhů, květnatých bučin a dubohabřin s výskytem významných druhů rostlin a živočichů na tato stanoviště vázaných; typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem1 vyhlášena evropsky významná lokalita CZ0610025 Habrová seč a které se nacházejí na území přírodní rezervace.
Dlouhodobým cílem ochrany je zamezení nebo zmírnění nepříznivých vlivů působících na samovolné vývojové procesy v přirozeném ekosystému, tvořícím předmět ochrany chráněného území, např. omezení působení zvěře, využití prosvětlení především přirozenou cestou k posílení přirozené obnovy (v dlouhodobém horizontu ponechání samovolnému vývoji).
Pro zabezpečení ochrany přírodní rezervace Habrová seč před rušivými vlivy z okolí je v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 ZOPK navrženo vyhlášení ochranného pásma - viz RK-32-2015-53, př. 1. Ochranné pásmo je tvořeno převážně pozemky druhu lesní pozemek.
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě odborných podkladů (biologické průzkumy, plán péče) vymezil hranice navrhované přírodní rezervace Habrová seč a následně nechal geodeticky zpracovat tzv. záznam podrobného měření změn (ZPMZ) včetně vytyčení (stabilizace) lomových bodů v terénu. ZPMZ umožňuje stanovit hranice uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Takové vymezení nepodléhá změnám v evidenci katastru nemovitostí (např. scelováním nebo dělením parcel) a umožňuje záznam přírodní rezervace na geodeticky vymezených částech parcel do operátů na příslušném katastrálním úřadě.
Návrh na vyhlášení přírodní rezervace Habrová seč byl v souladu s ustanovením § 40 ZOPK řádně projednán s vlastníky dotčených pozemků, s obcemi a krajem, jejichž území se návrh na zřízení zvláště chráněného území týká. Současně byl návrh dle § 41 ZOPK projednán s dotčenými orgány státní správy. K návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Habrová seč nebyly ze strany dotčených subjektů, ani vlastníků a obcí uplatněny žádné námitky, ani nebyly vzneseny žádné připomínky.
Území přírodní rezervace Habrová seč není možné ponechat zcela bez lidských zásahů samovolnému vývoji. Hrozila by zde postupná degradace biotopů, které jsou jedním z předmětů ochrany a zároveň představují základní existenční podmínky pro zvláště chráněné živočišné a rostlinné druhy. Potřebná péče je v rámci hospodářské činnosti zajišťována Krajem Vysočina a vlastníky dotčených pozemků. Na základě skutečnosti, že se jedná o evropsky významnou lokalitu, předpokládáme, že bude možné čerpat finanční prostředky na péči i z jiných zdrojů (Operační program Životní prostředí, dotace Ministerstva životního prostředí apod.).
StanoviskaOddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 7/2015, o zřízení přírodní rezervace Habrová seč a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-32-2015-53, př. 1.
Odpovědnost OŽPZ
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz